TERMS AND CONDITIONS

Organizatorem platformy John Deere Stories w serwisie Facebook jest firma John Deere GmbH & Co. KG (z siedzibą w Mannheim, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Okręgowego w Mannheim pod numerem HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Niemcy (nazywana dalej "John Deere").

Regulamin:

Platforma John Deere Stories

Platforma ta jest połączona z serwisem Facebook, dzięki czemu każda osoba może wgrać na nią zdjęcia związane z wszelkimi maszynami produkowanymi przez firmę John Deere.

Użytkowanie platformy John Deere Stories

Każdy posiadacz zdjęć maszyn John Deere może swobodnie wgrać je na tę platformę.

Po udanym wgraniu zdjęć użytkownik zostanie poproszony o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Nie ma limitu liczby wgrywanych zdjęć.

Udział w promocji mogą wziąć użytkownicy pełnoletni (którzy ukończyli 18 lat). Uczestniczące osoby małoletnie nie otrzymają nagród. Zdjęcia można umieszczać wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń zdjęć podszywając się pod osoby trzecie lub w ich imieniu.

Jeśli użytkownik wgra na platformę pojedyncze zdjęcie maszyny, a John Deere postanowi je wykorzystać, użytkownik otrzyma pojedynczy talon o wartości piętnastu (15) EUR, który można wykorzystać do zakupu towarów w sklepie internetowym John Deere (www.JohnDeereShop.com).

Jeśli użytkownik wgra kilka zdjęć, a firma John Deere będzie zainteresowana dalszym wykorzystaniem wszystkich wgranych zdjęć, użytkownik otrzyma talon o wartości piętnastu (15) EUR za każde wybrane zdjęcie. Talony te można wykorzystać do zakupu towarów w sklepie internetowym John Deere (www.JohnDeereShop.com).

John Deere zobowiązuje się usunąć wszystkie zdjęcia, które nie zostaną wybrane, a także związane z nimi dane oraz nie korzystać dalej z tych zdjęć i danych.

Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za poprawność podanych danych kontaktowych, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne wprowadzenie pełnych danych osobowych podczas procesu rejestracji.

Pracownicy John Deere również mają prawo wziąć udział w promocji.

Organizator wyraźnie zaznacza, że uczestnictwo w promocji nie wymaga zakupu żadnego produktu ani usługi.

John Deere zastrzega sobie prawo wykluczenia niektórych osób z grona użytkowników platformy i podjęcia wobec nich stosownych kroków prawnych z uzasadnionych przyczyn, takich jak naruszenie lub niespełnienie warunków regulaminu lub próba manipulacji. W przypadku wystąpienia okoliczności upoważniających organizatora do wykluczenia uczestnika organizator może odmówić przyznania nagrody lub zażądać jej zwrotu. Wykluczenie z uzasadnionych przyczyn nie może być podstawą do dochodzenia przez wykluczonych uczestników jakichkolwiek roszczeń wobec firmy John Deere.

Ponadto w przypadku zdjęć przedstawiających niestosowne treści firmie John Deere przysługuje prawo, według własnego uznania, do usunięcia i zgłoszenia tych zdjęć.

Dla jasności, niestosowne treści oznaczają zdjęcia zawierające przykłady dyskryminacji lub zachęcające do dyskryminacji osób na podstawie cech indywidualnych, takich jak rasa, przynależność etniczna, kolor skóry, narodowość, pochodzenie, religia, wiek, płeć, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, sytuacja rodzinna, niepełnosprawność bądź stan zdrowia lub choroby genetyczne. Ponadto za niestosowne treści uważa się zdjęcia przedstawiające nagość, osoby w niedwuznacznych lub sugestywnych pozycjach bądź czynności prowokujące seksualnie lub o nadmiernie sugestywnym charakterze.

Zdjęcia zachęcające do użycia narkotyków będą uznawane za niestosowne treści i jako takie zostaną niezwłocznie usunięte.

Firma John Deere ma również pełne prawo usunąć zdjęcia niezgodne z jej zasadami bezpieczeństwa, tj. zdjęcia maszyn obsługiwanych przez dzieci lub osoby nieprzeszkolone, zdjęcia maszyn prowadzonych bez wymaganego pasa bezpieczeństwa bądź przedstawiające jakiekolwiek inne zachowania, które mogą prowadzić do wypadków i urazów.

Wykorzystywanie zdjęć

Przez nadesłanie zdjęcia Użytkownik:

potwierdza, że jest jedynym prawowitym posiadaczem praw autorskich do wgranych zdjęć, co oznacza, że dane zdjęcie zostało osobiście i samodzielnie wykonane przez wgrywającego użytkownika i nie ciążą na nim żadne prawa stron trzecich;

Oświadcza, że zdjęcie nie jest obciążone żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi, roszczeniami i innymi prawami osób trzecich;

Oświadcza, że posiada zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku osób przedstawionych na zdjęciu, chyba że nadesłane zdjęcie przedstawia osoby stanowiące jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, itp.

Bierze odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem zdjęcia zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Wyraża zgodę na oznaczenie zdjęcia imieniem i nazwiskiem Użytkownika lub też udostępniania ich anonimowo w zależności od decyzji Organizatora;

Powierza Organizatorowi sprawowanie w jego imieniu nadzoru autorskiego nad rozpowszechnieniem zdjęcia;

Użytkownik potwierdza, że z chwilą przesłania zdjęcia wyraża nieodwołalną zgodę na wykorzystanie, czyli publikowanie i rozpowszechnianie zdjęcia zgodnie z § 22 KuG (niemieckiej ustawy o prawach autorskich) przez firmę John Deere, jej oddziały i dealerów.

W odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich z chwilą zgłoszenia przez użytkownika zdjęcia, Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję na czas nieoznaczony a Użytkownik nieodwołalnie udziela firmie John Deere oraz jej oddziałom i dealerom niewyłącznego prawa, z możliwością udzielania podlicencji, do używania danego zdjęcia do celów marketingowych i reklamowych bez ograniczeń czasowych i geograficznych oraz bez ograniczeń co do treści. Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: prawo do kopiowania, rozpowszechniania, pokazywania, publicznego udostępniania, edytowania i modyfikowania danego zdjęcia na dowolnym nośniku, np. w postaci elektronicznej lub drukowanej. Prawo to dotyczy publikowania w Internecie w serwisach Facebook, YouTube i Instagram, w witrynie John Deere, intranecie John Deere, na stronach internetowych dealerów JD, na stronach dealerów JD w serwisach Facebook, Instagram i YouTube oraz w publikacjach drukowanych, takich jak broszury, ulotki, banery, plakaty i kalendarze.

Wspomniany wyżej talon stanowi wynagrodzenie za udzielenie i przeniesienie praw.W przypadku gdy wgrane zdjęcia przedstawiają inne osoby wraz z wgrywającym użytkownikiem, użytkownik ten udziela wyraźnej gwarancji, że zdobędzie odpowiednią pisemną zgodę od wszystkich innych osób przedstawionych na zdjęciu na rozpowszechnianie ich wizerunku. Ponadto użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w przypadku gdy takie zgody nie są gromadzone, a także z tytułu wszelkich roszczeń związanych z takim zaniechaniem.

Pozostałe warunki

Organizator oświadcza, że platforma John Deere Stories nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, administrowana, zarządzana ani związana z serwisem Facebook, YouTube czy Instagram ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami tych serwisów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie informacje i materiały zostają przekazane Organizatorowi, a nie Facebookowi. Użytkownicy wyrażają zgodę na to, że w przypadku platformy, Facebook nie jest odpowiedzialny za jej organizację.

John Deere zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania obsługi platformy w dowolnym czasie.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że udział w promocji jest całkowicie dobrowolny.

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo siedziby Organizatora. Wszelkie kwestie wynikające pośrednio lub bezpośrednio z tego regulaminu będą interpretowane zgodnie z prawami materialnymi Republiki Federalnej Niemiec. Wybór prawa nie prowadzi do pozbawienia użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w przypadku braku dokonania wyboru prawa, zgodnie z treścią art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Wszelkie spory, których nie można rozstrzygnąć polubownie, związane ze stosowaniem niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy Organizatora, tj. sąd w Mannheim (Niemcy) lub inny sąd  ustalony wedle treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

Ochrona danych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: firma John Deere GmbH & Co. KG (z siedzibą w Mannheim, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Okręgowego w Mannheim pod numerem HRA 704371), John-Deere-Str. 70, D-68163 Mannheim, Niemcy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może okazać się konieczne do udziału w akcji promocyjnej.

Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

Biorąc udział w kampanii "John Deere Stories", uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w następującym zakresie:

gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

W ramach udziału użytkownika w promocji "John Deere Stories" gromadzone i przechowywane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i zdjęcia.  Dane będą przechowywane w formie elektronicznej.

Podmioty, którym udostępniamy lub ujawniamy informacje to oddziały i dealerzy John Deere oraz zewnętrzna firma świadcząca dla nas usługi informatyczne. Informacje są przekazywane lub udostępniane w innych krajach, w których obowiązują odmienne i prawdopodobnie mniej restrykcyjne przepisy w zakresie ochrony danych (w tym w Stanach Zjednoczonych), jakkolwiek John Deere stosuje standardowe klauzule umowne i/lub wiążące reguły korporacyjne.  Szczegółowe informacje na temat takich środków są dostępne w pełnej wersji naszego oświadczenia dotyczącego prywatności.

Dane osobowe uczestników nie będą ujawniane osobom trzecim. Dane osobowe przekazane przez użytkownika w związku z udziałem w tej kampanii będą traktowane jako ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia kampanii, a trzy miesiące po jej zakończeniu zostaną usunięte.

Prawa osób przekazujących dane

Uczestnicy mają prawo do informacji o użyciu ich danych osobowych. Uczestnik na życzenie może otrzymać pełne informacje o przechowywanych danych dotyczących jego osoby. W tym celu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na adres R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com.

Uczestnik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie i przechowywanie swojego adresu e-mail bez podawania przyczyn. W tym celu wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na adres R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com. W ten sam sposób można poprawić swoje dane.

W przypadku wycofania zgody kontaktowe dane osobowe uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte z bazy danych. Wycofanie się z konkursu oraz usunięcie danych osobowych uczestnika zostanie na życzenie potwierdzone za pomocą wiadomości e-mail. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru. W pewnych okolicznościach uczestnik może zażądać kopii danych w postaci umożliwiającej odczyt elektroniczny.

Jednakże udzielona zgoda dotycząca użytkowania zdjęć nie może zostać wycofana po ich wgraniu.

Do niniejszej promocji odnoszą się również nasze ogólne warunki ochrony danych osobowych:

https://www.deere.pl/pl/ochrona-prywatności/