Prywatności i dane osobowe

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych wyjaśniono, jak firma John Deere i jej jednostki stowarzyszone przetwarzają dane osobowe. W tym oświadczeniu zawarto również odpowiedzi na szczegółowe pytania, które mogą się pojawić odnośnie ochrony i bezpieczeństwa zebranych danych. Niniejsze Oświadczenie jest skierowane do osób, z którymi firma nawiązuje relacje, w tym do użytkowników stron internetowych, aplikacji (internetowych i mobilnych) lub produktów i usług online; obecnych i potencjalnych klientów; zarządu i innych pracowników klientów firmowych i dostawców; zarządu i innych pracowników autoryzowanych dealerów i dystrybutorów; osób odwiedzających firmowe obiekty, muzea i atrakcje; innych użytkowników produktów i usług. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, są w niniejszym Oświadczeniu nazywane „użytkownikami”.

Dane osobowe są udostępniane członkom Grupy John Deere. Lista członków Grupy John Deere jest dostępna tutaj w ramach wiążących reguł korporacyjnych. Członkowie ci mogą w określonych okolicznościach wspólnie przetwarzać dane osobowe.

W przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących konkretnych produktów lub usług oferowanych przez firmę John Deere może być konieczne zastosowanie suplementów w zakresie prywatności, które są charakterystyczne dla poszczególnych krajów lub produktów. W takim przypadku konieczne może być przetwarzanie dodatkowych kategorii danych osobowych lub przetwarzanie w innych celach.

Produkty i usługi firmy John Deere są rozprowadzane za pośrednictwem sieci autoryzowanych dealerów i dystrybutorów. Większość tych autoryzowanych podmiotów nie stanowi naszej własności i są one niezależnie prowadzonymi spółkami, w których mogą obowiązywać inne oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.

1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Firma przetwarza dane osobowe użytkowników. Ta sekcja zawiera kilka typowych przykładów. W zależności od kraju/regionu oraz obowiązujących przepisów prawa można uznać, że poniższe przykłady zawierają dane osobowe i/lub można je gromadzić.

Dane osobowe i dane kontaktowe

 • Imię i nazwisko, data urodzenia, identyfikatory rządowe, podpis, zdjęcie
 • Adres, numer telefonu, adres e-mail
 • Dane demograficzne (takie jak płeć, stan cywilny, gospodarstwo domowe, ogólna lokalizacja)
 • Nazwa użytkownika, hasło, profil w mediach społecznościowych
 • Lokalizacja GPS

2. Sposoby gromadzenia danych osobowych

Firma pozyskuje dane osobowe z różnych źródeł, takich jak: 

Informacje pozyskiwane bezpośrednio od użytkownika:

Firma zbiera dane osobowe, gdy użytkownik się z nią kontaktuje. Użytkownik może przekazać dane osobowe w formie elektronicznej, pisemnej lub ustnej. Typowe sytuacje komunikacyjne, podczas których użytkownik dostarcza dane osobowe to:

 • Rejestracja, zakup usługi lub produktów i sprzętu
 • Rejestracja konta
 • Użytkowanie usług online , w tym strony internetowej
 • Rejestracja w celu otrzymywania biuletynu
 • Nawiązanie kontaktu w celach związanych z obsługą klienta lub rejestracją gwarancji
 • Składanie wniosków o finansowanie
 • Wypełnianie ankiet

3. Sposób wykorzystania danych osobowych („Cele”)

Firma przetwarza dane osobowe tylko w przypadkach, w których istnieje odpowiednia podstawa prawna. Wspólne podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych obejmują następujące przypadki, o ile inna podstawa prawna nie zostanie zastosowana zgodnie z wymogami prawa danego kraju lub produktu:

Przetwarzanie w celu realizacji zobowiązań umownych:Firma przetwarza dane osobowe w celu realizacji zobowiązań umownych wobec użytkownika. Na przetwarzanie składają się:

 • Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w celu zapewnienia zamówionych produktów i usług
 • Dostarczanie zamówionych towarów i usług
 • Świadczenie powiązanych usług, takich jak dostawa produktu, prace konserwacyjne, obsługa klienta oraz wsparcie techniczne i serwisowe związane z produktem (w tym serwis gwarancyjny), usługi finansowe, leasingowe i kredytowe; prowadzenie usług online.
 • Ocena zdolności kredytowej użytkownika. W niektórych krajach/regionach odbywa się ona za pomocą narzędzi do automatycznego podejmowania decyzji
 • Obsługa i gromadzenie danych na koncie użytkownika, odpowiadanie na związane z tym zapytania, przetwarzanie informacji zwrotnych oraz zapewnianie użytkownikowi wsparcia
 • Zapewnianie podstawowej obsługi klienta oraz odpowiadanie na zapytania i skargi związane z naszymi usługami
 • Zapewnianie dostępu do powiązanych usług i aplikacji
 • Wysyłanie użytkownikowi informacji o usługach dotyczących utrzymania, dostępności, funkcjonalności lub innych kwestii

4. Dlaczego firma John Deere ujawnia dane osobowe

Firma udostępnia dane osobowe zgodnie z poniżej opisanym sposobem i celami oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych, a także dowolnym dokumentem dotyczącym określonej transakcji, o ile nie powiadomiono użytkownika o zmianach lub jeśli przetwarzanie nie jest sprzeczne ze stosownymi przepisami prawnymi:

 • Grupie John Deere, w której przekazywanie danych ułatwia dostarczanie naszych usług lub produktów lub zarządzanie naszą działalnością.
 • Innym firmom, które wypełniają specjalistyczne lub profesjonalne zobowiązania na rzecz firmy.
 • Innym dostawcom usług (których działania będą zgodne z instrukcjami określonymi przez firmę w pisemnej umowie), aby ułatwić dostarczanie informacji, produktów lub usług, prowadzenie działalności i zarządzanie nią lub ulepszanie produktów oraz usług, a także zarządzanie nimi. Firma udostępnia dane osobowe użytkownika stronom trzecim w celu świadczenia usług, z zastrzeżeniem odpowiednich ograniczeń umownych i środków bezpieczeństwa. Są to dostawcy usług IT, którzy zarządzają systemami IT i zaplecza biurowego oraz serwisowaniem maszyn, w tym Internetem i usługami związanymi z oprogramowaniem: hostingiem oraz konwersją danych i infrastrukturą firmy w środowisku chmury, zarządzaniem kontami i bezpieczeństwem, testowaniem, usuwaniem i raportowaniem błędów, analizą wykorzystania, a także dostawcy usług telekomunikacji mobilnej.
 • Organom regulacyjnym i sądom w celu zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami i zasadami oraz wnioskami organów ścigania, organów regulacyjnych i innych agencji rządowych.

5. Pliki cookie i podobne techniki gromadzenia danych

Dane techniczne, które mogą również stanowić dane osobowe (typ przeglądarki, system operacyjny, adres IP, nazwa domeny) mogą być gromadzone za pośrednictwem plików cookie i innych technologii śledzenia (takich jak pliki GIF z przezroczystym tłem). Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z Oświadczeniem o plikach cookie, które znajduje się u dołu strony głównej.

6. Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i kontrolować je

Użytkownik ma określone prawa w odniesieniu do danych osobowych, z pewnymi wyjątkami i zależnie od kraju/regionu, a w niektórych przypadkach w zależności od podejmowanych przez firmę działań związanych z przetwarzaniem. Jeśli użytkownik posiada takie prawa w swoim kraju/regionie, na przykład w UE / Wielkiej Brytanii, i chce uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować, zażądać usunięcia, zażądać informacji, sprzeciwić się, zażądać ograniczenia przetwarzania, zażądać możliwości przenoszenia danych, nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na mechanizmie automatycznego przetwarzania lub w inny sposób podjąć działania związane z danymi osobowymi, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w poniższym punkcie 12 („Kontakt”).

Jeśli dane użytkownika przetwarzano za jego zgodą, może ją w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność danych przetworzonych przed wycofaniem zgody, ani nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych prowadzone w oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda.

W niektórych krajach/regionach użytkownik ma prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego w przypadku wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych. Choć użytkownik ma prawo do skontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, zwracamy się z prośbą, aby najpierw podjął próbę rozwiązania problemu, zgłaszając go do firmy.

7. Bezpieczeństwo informacji i danych

Firma wdrożyła oraz utrzymuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zasady i procedury opracowane w celu ograniczenia ryzyka przypadkowego zniszczenia, utraty bądź nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych lub uzyskania do nich dostępu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszego programu w zakresie cyberbezpieczeństwa, należy zapoznać się z najnowszym raportem na temat zrównoważonego rozwoju firmy lub skontaktować się z firmą, korzystając z danych kontaktowych zawartych w punkcie 12.

8. Przechowywanie danych

Firma będzie przechowywać dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, w których je zgromadzono, co wyjaśniono w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych lub w dowolnym dokumencie dotyczącym określonej transakcji. W pewnych okolicznościach firma może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres czasu, na przykład gdy jest to konieczne ze względu na wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe lub rachunkowe. W szczególnych okolicznościach firma może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres czasu, aby posiadać dokładną dokumentację transakcji z użytkownikiem w przypadku jakichkolwiek skarg lub problemów, lub jeśli firma ma uzasadnione powody sądzić, że istnieje perspektywa wszczęcia postępowania sądowego dotyczącego danych osobowych lub transakcji z użytkownikiem. Dane osobowe są przechowywane zgodnie z harmonogramem przechowywania dokumentacji oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. Firma John Deere będzie usuwać i/lub anonimizować dane osobowe, które nie są już potrzebne, zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania dokumentacji oraz stosownymi wymogami prawnymi.

9. Przekazywanie danych osobowych między krajami

Firma John Deere działa na całym świecie. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej („UE”), Stanach Zjednoczonych Ameryki, Brazylii, Indiach i innych krajach, w których firma John Deere posiada swoje biura, autoryzowanych dealerów i dystrybutorów lub dostawców usług. W tych lokalizacjach często obowiązują różne standardy ochrony danych. Mając świadomość tych różnic, firma będzie chronić dane przekazywane do innych krajów w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności lub w sposób ujawniony użytkownikowi w momencie zbierania danych.

Firma John Deere podejmie odpowiednie kroki, aby zagwarantować, że przekazywanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi i starannie zarządzane w celu ochrony interesów i prawa do prywatności. Firma opracowała i wdrożyła zestaw wiążących reguł korporacyjnych (WRK) dla członków Grupy John Deere należących do UE, który organy ochrony danych UE uznały za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przetwarzanych na całym świecie. Kopia WRK jest dostępna tutaj.

10. Prywatność dzieci

Strona i aplikacje firmy John Deere nie są skierowane do dzieci ani młodzieży, a sama firma nie gromadzi świadomie żadnych danych osobowych bezpośrednio od dzieci poniżej 18 roku życia. W przypadku przeświadczenia, że przetwarzane przez firmę dane osobowe należą do dziecka, użytkownik powinien o tym zawiadomić, kontaktując się za pomocą danych wyszczególnionych w sekcji „Kontakt”, co umożliwi sprawdzenie tej informacji i ograniczenie przetwarzania danych.

11. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Od czasu do czasu firma może aktualizować treść niniejszego Oświadczenia, aby odzwierciedlało nowe lub zmienione praktyki związane z ochroną danych. Po dokonaniu zmian data ostatniej aktualizacji zostanie zmodyfikowana w dolnej części tego Oświadczenia.

12. Kontakt / wspólni administratorzy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk związanych z ochroną danych osobowych lub niniejszego Oświadczenia należy się skontaktować z naszą firmą. W tym miejscu znajdują się również informacje o naszych wyznaczonych inspektorach ochrony danych (lub osobach pełniących podobną funkcję).

Definicje

Dane osobowe są zdefiniowane na mocy obowiązujących przepisów prawnych. Często oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Podmiot danych”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna często oznacza osobę, której tożsamość można ustalić, bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przy użyciu identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji itp.

W Afryce Południowej i Argentynie dane osobowe firm są również chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych. Takie dane osobowe przetwarza się w Afryce Południowej i Argentynie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie jest zdefiniowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obejmuje między innymi takie działania, jak gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, uzyskiwanie dostępu, dokonywanie zmian, usuwanie, niszczenie lub udostępnianie danych.

Informacje o maszynach są informacjami generowanymi, zbieranymi i przechowywanymi w maszynach lub urządzeniach współdziałających z maszynami.

Obowiązujące przepisy prawa oznaczają wszelkie właściwe i mające zastosowanie przepisy prawa, zasady, regulacje, dekrety, akty prawne, nakazy, polecenia i postanowienia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych, prywatności i/lub przetwarzania danych osobowych, które mają zastosowanie do Grupy John Deere.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, instytucję publiczną, agencję lub inna jednostkę, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych zebranych od użytkowników w ramach niniejszego Oświadczenia jest ta jednostka firmy Deere, z którą użytkownik głównie pozostaje w relacji. W zależności od sytuacji mogą być to różne jednostki. Może to być jednostka, z którą użytkownik lub jego pracodawca zawarł umowę o świadczenie usług / na dostawę, jednostka, która dostarczyła użytkownikowi materiały marketingowe, promocyjne oraz środki do komunikacji, główna krajowa jednostka prowadząca stronę internetową firmy John Deere odwiedzoną przez użytkownika, jednostka prowadząca lokalne obiekty odwiedzone przez użytkownika, jednostka, która organizowała lub współorganizowała wydarzenie itp.

Jeśli za przetwarzanie danych odpowiada więcej niż jedna jednostka, np.: gdy dwie jednostki firmy Deere podpisują umowę biznesową z firmą użytkownika, są one wspólnie odpowiedzialne za legalność określonych działań w zakresie przetwarzania („Współadministratorzy”).

W niektórych przypadkach więcej niż jedna jednostka firmy Deere może przetwarzać dane osobowe użytkownika jako niezależny administrator. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących administracji, należy skontaktować się z firmą (informacje kontaktowe można znaleźć w sekcji 12).

Last Updated: June 30, 2023