Prywatności i dane osobowe

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy John Deere („Oświadczenie”) jest wydawane w imieniu podmiotów wyszczególnionych jako „Administratorzy danych” w tabeli znajdującej się na końcu niniejszego Oświadczenia. Dotyczy to wszystkich tych podmiotów (do których odnoszą się określenia „John Deere”, „my” lub „nas”) i każdego z osobna. Niniejsze Oświadczenie jest skierowane do osób, z którymi wchodzimy w relacje, w tym do użytkowników naszych stron internetowych, aplikacji (internetowych i mobilnych) lub usług online („usługi online”); obecnych i potencjalnych klientów; zarządu i innych pracowników klientów firmowych i dostawców; zarządu i innych pracowników autoryzowanych dealerów firmy John Deere; osób odwiedzających nasze obiekty, muzea i atrakcje; innych użytkowników naszych usług. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, są w niniejszym Oświadczeniu nazywane „użytkownikami”. Firma John Deere pełni funkcję administratora danych i przetwarza informacje na temat użytkownika w formie drukowanej i elektronicznej, łącznie zwane „danymi osobowymi”. Dane osobowe są uzyskiwane bezpośrednio od użytkownika. Możemy gromadzić takie dane wewnętrznie, a w określonych przypadkach otrzymywać je od odpowiednich stron trzecich.

Dane osobowe są udostępniane członkom Grupy John Deere (patrz także punkt 4 poniżej). Lista spółek należących do Grupy John Deere jest dostępna pod adresem. Spółki te mogą w określonych okolicznościach wspólnie przetwarzać dane osobowe (patrz także punkt 3 poniżej).

W niektórych przypadkach mogą obowiązywać oświadczenia dotyczące ochrony danych właściwe dla danego kraju lub określonych produktów bądź usług firmy John Deere. Dokumenty te są dostępne w menu „Informacje dotyczące określonych krajów i produktów”. Przykładem są produkty i usługi finansowe oferowane między innymi przez spółkę John Deere Bank S.A., które zasadniczo stwarzają wymóg gromadzenia dodatkowych (lub odmiennych) informacji i danych. Spółka John Deere GmbH & Co. KG oferuje również rozmaite usługi i subskrypcje związane z danymi.

Ponadto produkty John Deere są rozprowadzane za pośrednictwem sieci autoryzowanych dealerów i dystrybutorów. Większość tych podmiotów nie stanowi naszej własności i są one niezależnie prowadzonymi spółkami, w których mogą obowiązywać inne oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych.

Oświadczenie o prywatności

1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących użytkownika to między innymi:

Informacje osobowe, takie jak imiona, dane dotyczące preferowanego imienia, nazwisko, pseudonim, data urodzenia, nazwa użytkownika, hasło i inne dane uwierzytelniające, identyfikatory rządowe, podpisy i zdjęcia.

Informacje kontaktowe, takie jak adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, informacje dotyczące profilów w serwisach społecznościowych oraz adres e-mail.

Informacje związane z pracą, w tym dotyczące branży, stanowiska, działań biznesowych, obecnych i poprzednich pracodawców, relacji z klientem lub stroną trzecią (np. dealerem bądź dostawcą), adresu firmowego, numeru telefonu służbowego, profilów firmowych w serwisach społecznościowych oraz służbowego adresu e-mail.

Informacje o transakcjach lub informacje o stanie konta, takie jak adres rozliczeniowy, dane konta bankowego (w tym numer rachunku oraz numer rozliczeniowy), dane karty kredytowej lub debetowej (w tym kod bezpieczeństwa i data ważności), imię, nazwisko i dane właściciela konta lub rachunku; wykaz zleceń przelewów; dane kontrahentów oraz informacje o działaniach związanych z finansowaniem i leasingiem sprzętu. W przypadku gdy jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, możemy poprosić o przedłożenie dowodu tożsamości wydanego przez organy administracji rządowej.

Informacje przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem forów dyskusyjnych, formularzy (w tym w serwisach społecznościowych) oraz ankiet, takie jak nazwy użytkownika, dane profilu w serwisie społecznościowym, komentarze (w tym przedstawiające poglądy i opinie), zdjęcia i inne dane.

Informacje o preferencjach i relacjach, które pomagają nam zrozumieć, kim jest użytkownik i jakie są jego potrzeby, oraz umożliwiają oferowanie mu produktów i usług, które mogą go zainteresować, takie jak informacje o nieruchomości, gospodarstwie rolnym lub firmie, ogólnej lokalizacji oraz preferencjach (w tym dotyczących języka). Dane te dotyczą również interakcji użytkownika z naszą firmą oraz naszymi dealerami i partnerami biznesowymi, a także szczegółów kontaktów z nami, w tym zakupów, zapytań, kont klienta, historii roszczeń gwarancyjnych oraz historii płatności.

Informacje o wykorzystaniu, takie jak dane dotyczące produktów i usług, specyfikacji sprzętu i systemu operacyjnego, wersji oprogramowania, dane i statystyki dotyczące wydajności, informacje z dzienników, dane dotyczące wykorzystania urządzeń i aplikacji (oraz produktów i usług) oraz dane diagnostyczne.

Informacje gromadzone automatycznie, takie jak informacje dotyczące stron i treści wyświetlanych w usługach online, otwarcia lub przeczytania naszych wiadomości, obecności plików cookie i innych rozwiązań, godziny i czasu trwania korzystania z usług online oraz raporty dotyczące błędów i dane dotyczące wydajności. Gromadzone informacje i dane uwzględniają adres protokołu internetowego (IP) oraz związane z nim informacje; typ i wersję systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej; model sprzętu, numer identyfikacyjny lub identyfikator urządzenia, z którego uzyskano dostęp do usług online; inne unikalne dane identyfikujące urządzenie; w niektórych przypadkach także lokalizację urządzenia. Informacje te mogą być zapisywane podczas korzystania z usług online przez użytkownika.

Wrażliwe dane osobowe: Niektóre dane osobowe przetwarzane przez nas w celach wskazanych w punkcie 2 mogą stanowić dane wrażliwe w rozumieniu stosownych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, które (zgodnie z definicjami zawartymi w tych przepisach) mogą obejmować dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, a także dane genetyczne, biometryczne i dotyczące zdrowia oraz informacje na temat życia seksualnego lub orientacji seksualnej użytkownika. Niektóre dane osobowe mogą ponadto zawierać informacje o wyrokach skazujących oraz przestępstwach.

2. Źródła Przetwarzanych Danych Osobowych

Uzyskujemy dane osobowe dotyczące użytkowników z różnych źródeł, w tym przedstawionych poniżej:

Informacje uzyskiwane bezpośrednio od użytkownika: Zasadniczo gromadzimy dane osobowe, które są nam przekazywane przez użytkownika (elektronicznie, na piśmie lub ustnie). Prosimy użytkownika o dane i informacje (takie jak informacje osobowe, dane kontaktowe i informacje o transakcjach), gdy ten wchodzi z nami w interakcje, na przykład dokonuje subskrypcji bądź zakupu produktów lub usług, wprowadza dane za pośrednictwem naszych usług online, rejestruje konto w naszych usługach online, odwiedza nasze obiekty, dokonuje subskrypcji naszego biuletynu, kontaktuje się z nami w celach związanych z obsługą klienta, dokonuje zakupu, zapisuje się na szkolenie, wnioskuje o finansowanie, wypełnia ankiety, rejestruje gwarancję lub w inny sposób nawiązuje z nami kontakt.

Informacje gromadzone wewnętrznie: Uzyskujemy informacje o użytkowniku w wyniku gromadzenia, obserwacji lub analizy, na przykład podczas jego interakcji z naszą firmą (np. informacje o preferencjach i relacjach), w normalnym przebiegu relacji z użytkownikiem lub w związku z korzystaniem przez niego z produktów i usług (np. informacje o wykorzystaniu produktów i usług, informacje gromadzone automatycznie). Gromadzimy lub uzyskujemy dane osobowe użytkownika, gdy wyświetla lub korzysta z naszych usług online. My (lub strony trzecie) wykorzystujemy pliki cookie i inne rozwiązania technologiczne, aby uzyskać informacje o komputerze lub urządzeniu użytkownika oraz korzystaniu przez niego z usług online (tj. informacje gromadzone automatycznie). Więcej informacji na temat plików cookie i innych rozwiązań technologicznych zawiera punkt 5 „Pliki cookie i podobne techniki gromadzenia danych” .

Informacje otrzymywane od stron trzecich: Otrzymujemy dane osobowe na temat użytkownika od stron trzecich, które nam je przekazują, takich jak członkowie Grupy John Deere, nasi klienci, autoryzowani dealerzy John Deere, pracodawca użytkownika, wywiadownie gospodarcze albo organy ścigania lub rządowe (np. informacje osobowe, dane kontaktowe, informacje związane z pracą, informacje o transakcjach i informacje o stanie konta). Ponadto uzyskujemy takie dane od stron trzecich, u których użytkownik dokonuje zakupu dowolnych produktów lub usług naszej firmy (np. u autoryzowanych dealerów John Deere).

Informacje dostępne publicznie: Gromadzimy dane osobowe dotyczące użytkownika (np. informacje o preferencjach i relacjach), które są publicznie dostępne (np. informacje o rzeczywistym właścicielu firmy klienta, informacje o spółce lub firmie, dane finansowe) lub zostały upublicznione przez użytkownika, pochodzą od zewnętrznych dostawców danych, którzy pomagają nam uzupełnić dokumentację i lepiej zrozumieć naszych klientów, lub ze stron serwisów społecznościowych takich jak Facebook. Uzyskujemy takie dane również, gdy użytkownik korzysta z funkcji społecznościowej w naszych usługach online, np. wtyczki (przycisk „Lubię to!” w serwisie Facebook), kliknie „Lubię to!” na naszych stronach serwisów społecznościowych lub dołączy do jednej z naszych społeczności. W przypadku interakcji z naszą firmą za pośrednictwem serwisu społecznościowego użytkownik może nam zezwolić na dostęp do informacji z profilu w takim serwisie.

3. Cele Przetwarzania Danych Osobowych („Cele”)

Dane osobowe są przetwarzane w celach i w oparciu o podstawę prawną („podstawa prawna przetwarzania”) omówione poniżej. W stosownych przypadkach poinformujemy użytkownika w momencie pozyskiwania jego danych osobowych, że jest to dokonywane w związku z wymogiem ustawowym lub umownym, i określimy, czy jest on zobowiązany do podania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje ich nieprzekazania:

a) Obsługa klienta: realizacja zamówień na produkty i usługi; świadczenie powiązanych usług, takich jak dostawa produktu, prace konserwacyjne, obsługa klienta oraz wsparcie techniczne i serwisowe związane z produktem (w tym serwis gwarancyjny), usługi finansowe, leasingowe i kredytowe; prowadzenie usług online.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: wykonywanie niezbędnych czynności umożliwiających przetworzenie i realizację wniosków i zamówień, na przykład udzielanie odpowiedzi na prośby o dodatkowe informacje lub wycenę (kierowane bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanego dealera John Deere), weryfikowanie tożsamości użytkownika (lub jego przedstawiciela) w celu zapewnienia dostępu do konta klienta biznesowego, sprawdzenia uprawnień do uczestnictwa w programach motywacyjnych, przetworzenia rejestracji produktu oraz realizacji zamówienia na towary i usługi (w tym usprawnienia realizacji zamówienia i dostawy dokonywanego przez autoryzowanego dealera John Deere); aktywacja oprogramowania i urządzeń, które jej wymagają; administrowanie kontem użytkownika i przetwarzanie płatności za towary i usługi; zawieranie i wykonywanie umów; przetwarzanie roszczeń gwarancyjnych i zapewnianie serwisu gwarancyjnego; udostępnianie i obsługa programów rozszerzonej gwarancji, w tym zarządzanie umowami serwisowymi oraz sporządzanie rachunków/faktur; rejestracja i zakładanie konta w usługach online, w tym konfiguracja konta użytkownika i administrowanie nim; udostępnianie usług online i powiązanych z nimi funkcjonalności, w tym ich realizowanie i zarządzanie nimi, udostępnianie użytkownikowi treści oraz kontakt i interakcje z nim za pośrednictwem usług online.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z dowolną umową między użytkownikiem a naszą firmą (w tym warunkami użytkowania usług online) lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy; (2) jest wymagane w celu spełnienia wymogu prawnego lub ustawowego ciążącego na naszej firmie; (3) jest niezbędne w związku z obsługą klienta, oferowaniem wsparcia produktu i klienta, organizacją szkoleń i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym oraz przekazywaniem istotnych informacji o aktualizacjach i usprawnieniach produktów, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere, członka Grupy John Deere lub strony trzeciej (np. dealera lub klienta biznesowego) (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika); lub (4) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

b) Wsparcie produktu i klienta: oferowanie wsparcia w zakresie produktów i usług; zarządzanie relacjami z klientami, dealerami i dostawcami; cele związane z diagnostyką i naprawami; komunikacja; bezpieczeństwo produktów oraz zarządzanie wycofaniami produktów.

W ramach świadczenia usług serwisu i wsparcia korzystamy z systemu do zarządzania relacjami z klientem (informacje osobowe, dane kontaktowe, informacje o preferencjach i relacjach, informacje dostępne publicznie), aby monitorować zaangażowanie, zapewnić aktualność danych kontaktowych, zyskać szczegółowy obraz relacji biznesowych z użytkownikiem (i jego firmą), unikać ponownego przesyłania wiadomości o podobnej tematyce, świadczyć usługi z zakresu sprzedaży i wsparcia oraz odpowiadać na wszelkie wiadomości i wnioski użytkownika.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: organizowanie szkoleń i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla klientów, dealerów i dostawców oraz pracowników takich stron; zapewnienie okresowej konserwacji i usług wsparcia w odniesieniu do produktów i usług (w tym aktualizacje oprogramowania); odpowiedzi na wnioski dealerów o pomoc techniczną służącą identyfikacji problemu z produktem lub usługą oraz inne czynności diagnostyczne; komunikacja związana z produktami i usługami wykorzystywanymi przez użytkownika, w tym informacje o serwisie, potwierdzenia, powiadomienia, aktualizacje, komunikaty pomocnicze i administracyjne, oraz przekazywanie informacji z powodów bezpieczeństwa lub wymogów prawnych, np. powiadomienia o wycofaniu produktu lub komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z dowolną umową między użytkownikiem a naszą firmą (w tym warunkami użytkowania usług online) lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy; (2) jest wymagane w celu spełnienia wymogu prawnego lub ustawowego ciążącego na naszej firmie (np. w przypadku powiadomienia o wycofaniu produktu i przeprowadzaniu takiego procesu); (3) jest niezbędne w związku ze świadczeniem obsługi klienta, oferowaniem wsparcia produktu i klienta, organizacją szkoleń i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym oraz przekazywaniem istotnych informacji o aktualizacjach i usprawnieniach produktów, o ile działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere, członka Grupy John Deere lub strony trzeciej (np. dealera lub klienta biznesowego) (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika); lub (4) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

c) Działalność reklamowa: przesyłanie użytkownikowi wiadomości i ofert dotyczących produktów i usług firmy John Deere, członków Grupy John Deere lub jej dealerów, dostawców i partnerów, łącznie z ofertami dostosowanymi do zainteresowań użytkownika, charakterystyki jego osoby oraz firmy, a także lokalizacji.

Firma John Deere (lub strony trzecie takie jak autoryzowani dealerzy firmy John Deere) mogą przekazywać takie wiadomości i oferty za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej, przez internet (w tym w formie spersonalizowanych reklam i treści wyświetlanych w usługach online), serwisów społecznościowych, wiadomości SMS, powiadomień push oraz innych środków. W przypadku działań marketingowych prowadzonych w serwisach społecznościowych możemy przesyłać do takich witryn informacje w formie pseudonimizowanej (informacje osobowe lub dane kontaktowe w formie skrótu kryptograficznego), aby umożliwić dopasowanie do konta użytkownika w danym serwisie i wyświetlanie mu reklam. Zgodnie ze szczegółowym omówieniem w punkcie 5 nasza firma lub strony trzecie wykorzystują pliki cookie i podobne techniki, które umożliwiają nam personalizację usług online lub publikowanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika w witrynach innych podmiotów.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: tworzenie reklam i programów marketingowych na podstawie informacji o użytkowniku (informacji osobowych, danych kontaktowych, informacji o preferencjach i relacjach, informacji o wykorzystaniu, informacji gromadzonych automatycznie) w celu sugerowania mu za pośrednictwem kanałów online i offline produktów i usług, które mogą go zainteresować, oraz wykorzystywanie informacji (informacji osobowych, informacji o wykorzystaniu, informacji gromadzonych automatycznie) do personalizacji usług online i uczynienia ich lepiej dostosowanymi do zainteresowań użytkownika.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z prowadzeniem działań marketingowych, tworzeniem baz potencjalnych klientów oraz pozyskiwaniem nowych klientów, poznawaniem preferencji użytkownika w celu tworzenia bardziej spersonalizowanych ofert oraz oferowaniem produktów i usług spełniających potrzeby (potencjalnego) klienta, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere, członka Grupy John Deere lub strony trzeciej (np. dealera) (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika); lub (2) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

d) Ankiety i wydarzenia promocyjne: zarządzanie loteriami, konkursami, programami lojalnościowymi i innymi wydarzeniami promocyjnymi, w których bierze udział użytkownik, w tym wyznaczanie terminów i organizacja zwiedzania obiektów członka Grupy John Deere lub naszych atrakcji albo uczestnictwo w prezentacjach nowych produktów i innych wydarzeniach o charakterze targów.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z dowolną umową między użytkownikiem a naszą firmą (w tym warunkami udziału w wydarzeniu promocyjnym) lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy; (2) jest niezbędne w związku z prowadzeniem działań marketingowych, tworzeniem baz potencjalnych klientów oraz pozyskiwaniem i obsługiwaniem (potencjalnych) klientów, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika); lub (3) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

e) Inne formy komunikacji: dostarczanie innych informacji, które mogą zainteresować użytkownika, takich jak ogłoszenia, przypomnienia, powiadomienia o przerwach technicznych, informacje o programach udoskonalania produktów oraz biuletyny serwisowe; aktualności dotyczące firmy John Deere lub członków Grupy John Deere, firmowe magazyny (Np. Skiba.  i katalogi; zaproszenia na targi, prezentacje nowych produktów i inne wydarzenia.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z dowolną umową między użytkownikiem a naszą firmą (w tym warunkami subskrypcji publikowanych przez nas materiałów) lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy; (2) jest niezbędne w związku z prowadzeniem działań marketingowych, tworzeniem baz potencjalnych klientów, pozyskiwaniem nowych klientów oraz obsługiwaniem (potencjalnych) klientów i przekazywaniem im aktualności, takich jak informacje o aktualizacjach i udoskonaleniach oraz innych kwestiach dotyczących produktów i usług, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere, członka Grupy John Deere lub strony trzeciej (np. dealera) (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika); lub (3) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika.

f) Badania; doskonalenie produktów i usług: identyfikowanie i wykrywanie problemów z obecnymi produktami i usługami, zrozumienie sposobu wykorzystywania naszych produktów i usług, analiza skuteczności działań reklamowych, przeprowadzanie badań, doskonalenie obecnych produktów i usług oraz opracowywanie nowych (w tym z wykorzystaniem informacji w formie pseudonimizowanej i anonimizowanej).

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: określanie rozmiaru grupy docelowej i stopnia zaangażowania klientów; wysyłanie ankiet badających doświadczenia respondentów, umożliwienie udziału w internetowych i stacjonarnych panelach badawczych oraz analiza udzielonych odpowiedzi; ocena wydajności i funkcjonowania produktów i usług w fazie produkcyjnej oraz testowej (w tym za pomocą informacji o wykorzystaniu); analiza kodów usterek i innych danych operacyjnych urządzeń, roszczeń gwarancyjnych oraz wniosków od dealerów o pomoc techniczną służącą identyfikacji problemu z produktem lub usługą (w tym problemu z bezpieczeństwem), udoskonalanie obecnych produktów i usług oraz opracowywanie nowych; zwiększanie wydajności, usuwanie błędów oraz wprowadzanie usprawnień w usługach online (np. zapewnianie bardziej intuicyjnego użytkowania usług online poprzez analizowanie informacji dotyczących stron przeglądanych podczas korzystania z usług online i sposobu poruszania się w ich obrębie).

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z dowolną umową między użytkownikiem a naszą firmą (w tym warunkami użytkowania usług online) lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy; (2) jest niezbędne w związku z identyfikowaniem problemów z produktami i usługami, przeprowadzaniem badań i analiz, udoskonalaniem obecnych produktów i usług lub opracowywaniem nowych, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika); (3) jest niezbędne w celu ochrony istotnego interesu danej osoby (np. do identyfikacji naruszeń bezpieczeństwa); (4) jest niezbędne, aby umożliwić nam zachowanie zgodności z ciążącym na nas zobowiązaniem prawnym (np. związanym z bezpieczeństwem produktów lub wycofywaniem produktu); lub (5) udzielono na nie zgody.

g) Fizyczne bezpieczeństwo: wdrażanie i utrzymywanie fizycznych zabezpieczeń, zarządzanie dostępem do obiektów; analiza dostępu do obiektów w przypadku incydentów lub sytuacji, w których mogło dojść do nieautoryzowanego dostępu, strat lub kradzieży.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: tworzenie identyfikatorów użytkowników, odznak, kluczy i innych metod kontroli dostępu oraz zarządzanie nimi, aby zweryfikować, czy osoba wchodząca na teren obiektu firmy John Deere lub członka Grupy John Deere ma do tego odpowiednie uprawnienia (tj. kontrola dostępu i zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi); monitorowanie obiektów firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w tym za pomocą telewizji przemysłowej i innych kamer) w celu ochrony ludzi oraz zapobiegania kradzieżom, aktom wandalizmu i uszkodzeniom mienia firmy John Deere lub członka Grupy John Deere. Działania te obejmują również przetwarzanie informacji o wizytach w obiektach lub obszarach o ograniczonym dostępie (np. rejestrowanie czasu wejścia i wyjścia odwiedzających) w celu stosownego analizowania wszelkich przypadków nieautoryzowanego dostępu, strat lub kradzieży.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne, aby umożliwić nam zachowanie zgodności z ciążącym na nas zobowiązaniem prawnym; (2) jest niezbędne w celu ochrony istotnego interesu danej osoby; lub (3) jest niezbędne do zapewnienia fizycznego i elektronicznego bezpieczeństwa naszych spółek, obiektów i aktywów (tj. do zapewnienia odpowiedniej ochrony naszej własności [fizycznej i intelektualnej] oraz przeprowadzania stosownej analizy wszelkich przypadków nieautoryzowanego dostępu, strat lub kradzieży, a także do zapewnienia fizycznego bezpieczeństwa), a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika). W przypadku danych dotyczących przestępstw i wyroków skazujących ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim EOG.

h) Bezpieczeństwo sieciowe/cybernetyczne: zapewnianie bezpieczeństwa elektronicznego (sieciowego i cybernetycznego), w tym identyfikowanie i wykrywanie naruszeń bezpieczeństwa, reagowanie na nie, podejmowanie działań naprawczych i zapewnianie ochrony.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: identyfikacja zagrożeń, luk w zabezpieczeniach i ryzyka; identyfikacja, uwierzytelnianie i ocena uprawnień użytkowników, wydawanie i wycofywanie poświadczeń; przypisywanie uprawnień dostępu użytkownikom i zarządzanie tymi uprawnieniami; wykrywanie przypadków nieautoryzowanego dostępu lub przetwarzania danych bądź rozpowszechniania złośliwego kodu oraz zapobieganie takim działaniom; zapobieganie atakom typu odmowa usługi (ang. denial of service) oraz innym uszkodzeniom komputerów i elektronicznych systemów komunikacji; wykrywanie oszustw, przestępstw lub niewłaściwego użycia usług oraz zapobieganie takim działaniom; blokowanie wiadomości typu spam, ataków wyłudzeń informacji i wirusów komputerowych oraz innego złośliwego oprogramowania; zapewnianie bezpieczeństwa produktów i użytkowników; zapobieganie nieautoryzowanej transmisji danych prawnie zastrzeżonych i innych informacji (np. danych osobowych).

Funkcjonujący w naszej organizacji Globalny Zespół ds. Bezpieczeństwa, działający głównie w Deere & Company w Moline w stanie Illinois (jednak skupiający również pracowników innych członków Grupy John Deere), przetwarza dane osobowe, aby pomagać nam w identyfikowaniu i badaniu podejrzanych incydentów lub zdarzeń (w tym w prowadzeniu badań dochodzeniowych), koordynowaniu reakcji na zagrożenia oraz przywracaniu funkcjonalności.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z koniecznością zachowania zgodności z ciążącym na nas zobowiązaniu prawnym; (2) jest niezbędne w celu ochrony istotnego interesu danej osoby; lub (3) jest niezbędne do odpowiedniej ochrony własności (fizycznej lub intelektualnej) firmy John Deere lub członka Grupy John Deere oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (w tym za pomocą środków administracyjnych, technicznych i organizacyjnych), a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika). W przypadku danych dotyczących przestępstw i wyroków skazujących ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim EOG.

i) Operacje informatyczne: zarządzanie systemami, aplikacjami i infrastrukturami informatycznymi (w tym monitorowanie wydajności systemów i infrastruktur informatycznych), wykonywanie audytów informatycznych oraz świadczenie usług informatycznych i komunikacyjnych.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: usprawnianie komunikacji i wykorzystywanie innych narzędzi informatycznych; zarządzanie użytkowaniem aplikacjami firmy John Deere lub członka Grupy John Deere; identyfikowanie i rozwiązywanie problemów z systemami i narzędziami informatycznymi; instalacja aktualizacji i poprawek; zapewnianie ciągłości pracy, w tym tworzenie kopii zapasowych; zarządzanie pomocą techniczną.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, lub podjęcia działań (na wniosek użytkownika) przed zawarciem nowej umowy; (2) jest niezbędne do utrzymywania i prowadzenia infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zarządzania nią, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika).

j) Operacje biznesowe: zarządzanie codziennymi działaniami operacyjnymi firmy John Deere oraz Grupy John Deere, dostarczanie danych do analizy umożliwiającej ocenę wyników firmy oraz zapewnianie ładu korporacyjnego (w tym poprzez audyty, kontrole zgodności z przepisami i inne działania związane z zarządzaniem ryzykiem (w tym wykupienie ubezpieczenia)).

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: analiza i rozwijanie działalności organizacji oraz sprawozdawczość zarządcza (w tym opracowywanie i rozwijanie modeli ryzyka); planowanie prac i zarządzanie aktywami firmowymi; zarządzanie kontami finansowymi, w tym przetwarzanie płatności oraz kontrola należności i zobowiązań; planowanie taktyczne i strategiczne; zarządzanie projektami i kwestiami organizacyjnymi; zatrzymywanie i archiwizacja dokumentacji; zarządzanie kontraktami; zarządzanie relacjami ze stronami trzecimi (sprzedawcami, dostawcami, partnerami biznesowymi i dealerami); ochrona i egzekwowanie praw; audyty wewnętrzne i zewnętrzne; planowanie i przeprowadzanie reorganizacji, przejęć, fuzji, podziałów i zbyć; przetwarzanie danych osobowych w celach anonimizacji lub usunięcia elementów umożliwiających identyfikację.

Grupa John Deere wspólnie zarządza określonymi kategoriami danych osobowych w imieniu organizacji (np. informacjami osobowymi, danymi kontaktowymi, informacjami o wykorzystaniu, informacjami o preferencjach i relacjach itd.) w związku z równoległymi procesami biznesowymi innych członków Grupy John Deere, w tym firmy John Deere. Ponadto Grupa John Deere wspólnie zarządza infrastrukturą, w ramach której członkowie Grupy John Deere przetwarzają dane osobowe we własnych celach.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest wymagane w celu spełnienia wymogu prawnego lub ustawowego ciążącego na naszej firmie albo (2) jest niezbędne w związku z codziennymi działaniami operacyjnymi firmy John Deere lub członka Grupy John Deere i zarządzania nimi, zarządzaniem sprawami finansowymi firmy John Deere oraz Grupy John Deere, zarządzaniem ryzykiem, na które narażona jest firma John Deere oraz Grupa John Deere, zapewnianiem ładu korporacyjnego i informacyjnego, oceną transakcji biznesowych oraz działań związanych z fuzjami i przejęciami (w tym przeprowadzaniem analizy due diligence spółek będących celem potencjalnego przejęcia), a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika).

k) Weryfikacja uprawnień: sprawdzanie uprawnień do produktów, usług lub ofert; weryfikacja tożsamości użytkownika lub współudział w takim procesie; spełnienie wymaganych zobowiązań ustawowych; kontrola w oparciu o rządowe listy podmiotów objętych restrykcjami lub inne wykazy sankcji; spełnienie wewnętrznych wymogów dotyczących zgodności z przepisami.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: przeprowadzanie analizy due diligence służącej poznaniu potencjalnego klienta (w tym kontrola i weryfikacja tożsamości w oparciu o dane z różnych źródeł, w tym informacje dostępne publicznie); sprawdzanie historii kredytowej i sytuacji gospodarczej oraz przeprowadzanie analizy ryzyka; kontrola w oparciu o wykazy sankcji; zapewnianie zgodności z innymi wymogami ustawowymi (w tym wymogami spoczywającymi na innych członkach Grupy John Deere), w tym sprawdzenie, czy użytkownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, oraz spełnienie wymogów związanych z wykrywaniem finansowania terroryzmu i zapobieganiem takim działaniom.

Firma John Deere przetwarza dane osobowe w tym celu wspólnie z Globalnym Działem ds. Zgodności z Przepisami Handlowymi, działającym głównie w Deere & Company w Moline w stanie Illinois (jednak skupiającym również pracowników innych członków Grupy John Deere). Podstawowym obowiązkiem globalnego działu ds. zgodności z przepisami handlowymi jest identyfikowanie i badanie przypadków wstępnego wykrycia danej osoby na liście podmiotów objętych sankcjami oraz analizowanie przypadków błędnych identyfikacji w tym zakresie i dokonywanie korekt.

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest niezbędne w związku z dowolną umową między użytkownikiem a naszą firmą (w tym warunkami użytkowania usług online) lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy; (2) jest wymagane w celu spełnienia wymogu prawnego lub ustawowego ciążącego na naszej firmie; (3) jest niezbędne do ochrony istotnego interesu osób fizycznych; (4) jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym; lub (5) jest niezbędne w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i naruszeniom sankcji, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem takiemu postępowaniu oraz do zrozumienia naszych (potencjalnych) klientów i partnerów biznesowych, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika); lub (4) przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika. W przypadku wrażliwych danych osobowych przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim UE/EOG. Dotyczy to również przypadków, w których jest ono wymagane do ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku danych dotyczących przestępstw i wyroków skazujących ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim EOG.

l) Zachowanie zgodności z obowiązującym prawem; postępowania prawne: zachowanie zgodności ze stosownymi przepisami prawnymi i ustawowymi oraz ustanawianie, realizacja i obrona roszczeń prawnych.

Działania te obejmują przetwarzanie danych osobowych (w tym wrażliwych danych osobowych lub informacji dotyczących wyroków skazujących oraz przestępstw) w następujących celach: spełnienie wymogów prawnych i innych zobowiązań ciążących na członkach Grupy John Deere (w tym wynikających z przepisów prawnych i regulacji obowiązujących w innych państwach niż kraj pobytu użytkownika); umożliwienie przeprowadzenia kontroli rządowej oraz udzielenia odpowiedzi na inne zapytania organów rządowych lub publicznych (w tym działających w innych państwach niż kraj pobytu użytkownika); działania prowadzone w odpowiedzi na procesy prawne; dochodzenie praw i stosowanie środków prawnych, w tym w celu ochrony i egzekwowania naszych praw, ochrony naszego mienia, ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa innych stron oraz członków Grupy John Deere; działania dochodzeniowe, przygotowawcze i obronne w obliczu procesów sądowych oraz zarządzanie wszelkimi wewnętrznymi skargami i roszczeniami (dotyczy to również postępowań sądowych i wniosków władz na terenie Stanów Zjednoczonych).

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest wymagane w celu spełnienia wymogu prawnego lub ustawowego ciążącego na naszej firmie albo (2) jest niezbędne w związku z codziennymi działaniami operacyjnymi firmy John Deere lub członka grupy John Deere i zarządzaniem nimi, zarządzaniem sprawami finansowymi naszej firmy, zarządzaniem ryzykiem, na które jest ona narażona, zapewnianiem ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi poza terenem UE i w innych krajach, w których Grupa John Deere prowadzi działalność, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika). W przypadku wrażliwych danych osobowych przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim UE/EOG. Dotyczy to również przypadków, w których jest ono wymagane do ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. W przypadku danych dotyczących przestępstw i wyroków skazujących ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim EOG.

m) Dochodzenia: wykrywanie i badanie oszustw, naruszeń polityki korporacji bądź innych działań, które są nieautoryzowane, nieprawidłowe bądź stanowią naruszenie (w tym przestępstw), oraz zapobieganie im.

Takie działania obejmują przetwarzanie danych osobowych w następujących celach: dochodzenia i działania podejmowane w odpowiedzi na potencjalne naruszenia zgodności z przepisami oraz zgłoszenia nieprawidłowości za pośrednictwem infolinii (w tym prowadzenie infolinii zgłoszeniowej zgodnie z Ustawą Sarbanesa-Oxleya).

W przypadku dochodzeń służących kontroli zgodności z przepisami stronami nadzorującymi i asystującymi firmie John Deere są Centrum Globalnego Kodeksu Etyki Zawodowej oraz Globalny Dział Bezpieczeństwa i Przygotowań Przedsięwzięć, działające głównie w Deere & Company w Moline w stanie Illinois (jednak skupiające również pracowników innych członków Grupy John Deere).

Przetwarzanie jest uzasadnione w rozumieniu przepisów ustawowych, jeśli (1) jest wymagane w celu spełnienia wymogu prawnego lub ustawowego ciążącego na naszej firmie albo (2) jest niezbędne w związku z prowadzeniem działalności biznesowej firmy John Deere lub członka Grupy John Deere i zarządzaniem taką działalnością, zarządzaniem ryzykiem, na które narażona jest firma John Deere lub Grupa John Deere, zapewnianiem ładu korporacyjnego i informacyjnego, wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, wykrywaniem naruszeń polityk Grupy John Deere i zapobieganiem im oraz zapewnianiem zgodności z przepisami prawnymi obowiązującymi poza terenem UE i w innych krajach, w których Grupa John Deere prowadzi działalność, a działania te leżą w uzasadnionym interesie firmy John Deere lub członka Grupy John Deere (w zakresie, w jakim ten uzasadniony interes nie stoi w sprzeczności z interesami ani prawami podstawowymi i wolnością użytkownika). W przypadku wrażliwych danych osobowych przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim UE/EOG. W przypadku danych dotyczących przestępstw i wyroków skazujących ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym w UE lub państwie członkowskim EOG.

4. Odbiorcy Danych Osobowych

a) Dane osobowe są udostępniane lub ujawniane w obrębie firmy John Deere oraz członkom Grupy John Deere w celach omówionych w niniejszym Oświadczeniu. Członkowie Grupy John Deere przetwarzają dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem, o ile nie udzielili użytkownikowi innych informacji na ten temat.

b) Aby zrealizować cele omówione w punkcie 3, udostępniamy lub ujawniamy dane osobowe w obrębie Grupy John Deere. Firma John Deere wykorzystuje kompetencje i wiedzę organizacji John Deere, w tym scentralizowanych działów ds. zasobów ludzkich, księgowości, budżetu, zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego, technologii informacyjnych oraz bezpieczeństwa. Odniesienia do firmy John Deere oraz członków Grupy John Deere w punkcie 3 niniejszego Oświadczenia zasadniczo dotyczą przypadków, w których członkowie Grupy John Deere działają jako współadministratorzy danych razem z firmą John Deere.

c) Ujawniamy dane osobowe, gdy jest to niezbędne do sfinalizowania dowolnej transakcji, o którą wnioskuje użytkownik lub którą autoryzował, bądź do dostarczenia produktu lub zrealizowania usługi.

Przykładem jest przekazanie danych płatności bankom i innym instytucjom finansowym w celu umożliwienia przetworzenia płatności. Ponadto udostępniamy dane na prośbę użytkownika. Użytkownik może także wnioskować o uzyskanie dodatkowych informacji na temat produktu lub usługi albo poprosić o wycenę za pośrednictwem usług online. Przekazujemy takie zapytania do autoryzowanego dealera John Deere, który podejmuje dalsze działania związane z ich obsługą. Zgodnie z punktem 12 użytkownik może również publikować recenzje i informacje zwrotne na forach oraz w innych platformach dostępnych publicznie.

d) Udostępniamy lub ujawniamy dane osobowe autoryzowanym dealerom, dystrybutorom, sprzedawcom i partnerom biznesowym firmy John Deere w celach wymienionych w punkcie 3.

Przykładowo autoryzowany dealer John Deere pełni funkcję pośrednika w relacjach użytkownika z firmą John Deere, w tym w kwestiach związanych z uzyskiwaniem wyceny, zakupem sprzętu lub usług, zamawianiem części, zarządzaniem produktami i usługami (w tym subskrypcjami), finansowaniem oraz obsługą gwarancyjną.

e) Jeśli użytkownik jest pracownikiem lub przedstawicielem klienta bądź dealera, udostępniamy lub ujawniamy dane takim stronom.

f) Udostępniamy dane osobowe zewnętrznym usługodawcom (zwanych łącznie „podmiotami przetwarzającymi dane”), którzy realizują nasze cele w naszym imieniu.

Przykład stanowią firmy oferujące rozwiązania technologiczne, takie jak oprogramowanie i usługi obliczeniowe (np. przechowywanie danych i zarządzanie nimi, hosting, rozwiązania SaaS, hosting witryn internetowych oraz poczta elektroniczna) lub sprzęt i wyposażenie (np. produkcja i dystrybucja komputerów), firmy świadczące usługi wsparcia, w tym biznesowego (np. usługi pocztowe, drukarskie, sprzątanie biur oraz instalowanie, serwisowanie i monitorowanie systemów alarmowych), administracji finansowej, zarządzania odpadami i ich utylizacją (np. niszczenie dokumentów) oraz usługi analityczne. W niektórych przypadkach firmy te uzyskują informacje bezpośrednio od użytkownika w naszym imieniu.

g) Możemy także udostępniać lub ujawniać dane osobowe innym firmom wypełniającym specjalistyczne lub profesjonalne zobowiązania na rzecz firmy John Deere (łącznie zwanym „administratorami danych”).

Przykład stanowią instytucje finansowe, takie jak podmioty przetwarzające płatności i banki uczestniczące w przetwarzaniu płatności lub zapewniające finansowanie; brokerzy ubezpieczeniowi i firmy ubezpieczeniowe pomagający nam zarządzać ryzykiem; firmy świadczące usługi wsparcia, w tym biznesowego, oraz organizujące szkolenia; firmy transportowe dostarczające nasze produkty; firmy telekomunikacyjne świadczące usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej; firmy oferujące rozwiązania technologiczne i wyposażenie takie jak sprzęt telekomunikacyjny; firmy oferujące sprzęt i usługi z zakresu opieki zdrowotnej; inne strony (takie jak organy prawne i regulacyjne, księgowi, audytorzy, prawnicy i inni profesjonalni doradcy) wspierające działy ds. audytu, zgodności z przepisami oraz ładu korporacyjnego i/lub realizujące inne działania wymagane przez prawo.

h) Usługi online zawierają wtyczki oraz treści stron trzecich, takich jak Facebook (przycisk „Lubię to!”), Twitter (przycisk „Udostępnij na Twitterze”), LinkedIn i Google. Takie wtyczki lub treści mogą gromadzić dane, takie jak adres IP użytkownika czy informacje o odwiedzanych stronach usług online, oraz wykorzystywać własne pliki cookie i podobne techniki. W przypadku gdy użytkownik loguje się na stronie serwisu społecznościowego w czasie korzystania z usług online, wtyczki społecznościowe mogą zapewniać takiej stronie dostęp do informacji o fakcie używania usług online oraz powiązać te informacje z kontem użytkownika w serwisie społecznościowym.

Przykładowo usługi online korzystają z serwisu Mapy Google. Użytkowanie tego serwisu podlega Dodatkowym warunkom korzystania z usług Mapy Google i Google Earth oraz Polityce prywatności Google.

i) Ponadto udostępniamy lub ujawniamy dane osobowe w celach związanych z przepisami prawnymi, zachowaniem zgodności, zapewnianiem ładu korporacyjnego lub postępowaniem sądowym.

Przykłady:

 • Udostępniamy lub ujawniamy dane osobowe nabywcom, ich prawnikom lub profesjonalnym doradcom, sądom, trybunałom, stronom przeciwnym lub innym stronom związanym z postępowaniem oraz ich profesjonalnym doradcom, gdy jest to niezbędne w celu wpłynięcia na sprzedaż lub przekazanie całości albo części firmy John Deere lub jej aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki typu joint venture, rozwiązania, likwidacji lub bankructwa).
 • Udostępniamy lub ujawniamy dane osobowe, aby chronić i egzekwować nasze prawa, chronić nasze mienie, zapewniać ochronę praw, mienia lub bezpieczeństwa innych stron, w tym członków Grupy John Deere, zapobiegać oszustwom lub innym nieuczciwym działaniom, badać lub wykrywać przestępstwa, zapobiegać im lub wnosić oskarżenia albo w innych celach służących wspieraniu działów ds. audytu, zgodności z przepisami i ładu korporacyjnego.
 • Ponadto udostępniamy lub ujawniamy dane osobowe, gdy jest to wymagane przez prawo (w tym przepisy obowiązujące w państwach innych niż kraj pobytu użytkownika), na przykład w przypadku procesu sądowego, nakazu rewizji lub sądowego oraz innego postępowania prawnego, między innymi na rzecz organów ścigania, trybunałów i sądów w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach, w których członkowie Grupy John Deere prowadzą działalność.

Należy pamiętać, że możemy udostępniać i ujawniać również informacje oraz dane, które nie stanowią danych osobowych. Możemy na przykład publikować raporty, które zawierają zagregowane i statystyczne dane dotyczące naszych klientów i urządzeń.

5. Pliki cookie i podobne techniki gromadzenia danych

Gdy użytkownik korzysta z usług online bądź otwiera lub klika wiadomość (np. e-mail) od firmy John Deere, wówczas firma John Deere lub strony trzecie gromadzą informacje i dane za pomocą środków zautomatyzowanych, takich jak dzienniki serwera i informacje o wykorzystaniu, pliki cookie, lokalne obiekty udostępnione, pamięć lokalna, sygnały nawigacyjne / znaczniki pikselowe, skrypty osadzone, ETagi, połączenia międzyserwerowe oraz inne podobne techniki gromadzenia danych.

Poniższe akapity stanowią jedynie podsumowanie najważniejszych zagadnień. Więcej informacji na temat sposobu wykorzystania plików cookie i podobnych technik w witrynach i usługach internetowych firmy John Deere przez firmę John Deere (lub strony trzecie) oraz sposobu, w jaki można zarządzać takimi rozwiązaniami, zawiera nasze Oświadczenie o plikach cookie .

Omówione techniki służą zasadniczo do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania usług online, zapamiętywania preferencji i wyborów użytkownika, wspierania prac nad udoskonalaniem usług online, analizy odpowiedzi na nasze wiadomości, doskonalenia naszych komunikatów i promocji, zapewniania niestandardowego lub spersonalizowanego korzystania z usług online, wykrywania określonych rodzajów oszustw i zapobiegania im oraz prezentowania dopasowanych reklam. W niektórych przypadkach łączymy informacje uzyskiwane za pośrednictwem plików cookie i podobnych technik z innymi danymi osobowymi gromadzonymi zgodnie z punktem 3 niniejszego Oświadczenia.

Utrzymujemy relacje ze stronami trzecimi, które wykonują działania związane ze śledzeniem i raportowaniem na użytek naszego przetwarzania danych w sieci Web. Współpracujemy również ze stronami trzecimi, które pomagają nam prezentować spersonalizowane treści i dopasowane reklamy w usługach online lub używanych przez użytkownika witrynach i usługach prowadzonych przez inne podmioty. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie i inne podobne techniki do gromadzenia informacji o wykorzystaniu usług online oraz aktywności w zewnętrznych witrynach i usługach, aby prezentować ukierunkowane treści reklamowe.

6. Funkcje powiadamiania znajomych

Firma John Deere udostępnia funkcję powiadamiania znajomych na swoich stronach internetowych. W przypadku użycia tej funkcji wysłana zostanie automatycznie jednorazowa wiadomość e-mail do znajomego danego użytkownika z określonymi informacjami w celu zaproszenia go na naszą stronę internetową. Firma John Deere wykorzystuje te informacje wyłącznie do wysłania tej jednorazowej wiadomości e-mail i nie zatrzymuje ich.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z lokalnymi przepisami użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące danych osobowych, których może dochodzić nieodpłatnie: (a) Dostęp: użytkownik ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie przetwarzania danych osobowych, informacje o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych oraz krajach spoza UE, w których się oni znajdują, środkach podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas przekazywania danych do krajów spoza UE, długości okresu przechowywania lub kryteriach, według których jest ustalany, a także dodatkowe informacje o swoich prawach, naszych działaniach związanych z przetwarzaniem oraz dostawcach danych i istotnych oraz przewidywanych konsekwencjach przetwarzania. (b) Sprostowanie: użytkownik ma prawo zażądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych, które są niekompletne. (c) Przenoszenie: użytkownik może otrzymać przekazane nam dane osobowe, które go dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego i ma prawo do przekazania ich innym administratorom danych bez utrudnień. To prawo przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy przetwarzanie jest dokonywane w oparciu o zgodę użytkownika lub umowę i prowadzone za pomocą środków zautomatyzowanych. (d) Ograniczenie: użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych, jeśli: (i) podważa ich prawidłowość (wówczas ograniczenie obowiązuje przez okres wymagany do dokonania weryfikacji takiego wniosku); (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych i zamiast tego prosi o ograniczenie ich przechowywania; (iii) dane nie są nam już potrzebne, lecz użytkownik informuje nas, że potrzebuje ich w celu ustanowienia, wykonania lub odparcia roszczenia prawnego; (iv) użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu danych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes (wówczas ograniczenie obowiązuje przez okres wymagany do dokonania weryfikacji takiego wniosku). (e) Usunięcie: użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, jeśli nie są już one potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane, wycofał zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje już żadne prawne uzasadnienie takiego przetwarzania, wyraził sprzeciw i nie istnieje żadne nadrzędne prawne uzasadnienie przetwarzania, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub usunięcie danych jest wymagane, aby zachować zgodność z wymogiem prawnym.

Sprzeciw: użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, w oparciu o przekonujące i uzasadnione przesłanki związane z jego sytuacją, z wyjątkiem przypadków, w których przepisy prawne wyraźnie zezwalają na takie przetwarzanie. Ponadto użytkownik ma prawo do sprzeciwu w przypadku, gdy dane, które go dotyczą, są przetwarzanie do celów związanych z marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z dowolnego z wymienionych praw lub zgłosić obawy dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, należy skorzystać z portalu dla osób, których dane dotyczą, dostępnego [tutaj] . Ponadto należy pamiętać, że użytkownikom przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w tym w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym mieszka użytkownik, w miejscu zatrudnienia bądź w kraju, w którym wystąpił problem będący przedmiotem składanej skargi.

W przypadku pytań dotyczących ról i zakresu obowiązków poszczególnych członków Grupy John Deere, w tym przypadków, w których działają oni jako współadministratorzy, należy się skontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD). Z IOD należy kontaktować się również, aby uzyskać więcej informacji na temat ustaleń między członkami Grupy John Deere działającymi jako współadministratorzy z firmą John Deere. W przypadku współadministratorów użytkownik może dochodzić swoich praw w odniesieniu do każdego z nich i przeciwko każdemu z nich.

Dane kontaktowe naszego IOD znajdują się w punkcie 15 niniejszego Oświadczenia.

8. Zarządzanie zgodą

Jeśli poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu, może on odmówić jej przyznania lub w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę, w tym poprzez kontakt nawiązany zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 7 lub 15. Nie będzie to miało wpływu na legalność wszelkiego przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed wycofaniem zgody przez użytkownika.

9. Przekazywanie danych osobowych do innych krajów

W związku z międzynarodowym zasięgiem naszej działalności niektórzy odbiorcy danych wymienieni w punkcie 4 mogą się znajdować w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Międzynarodowe przekazywanie danych obejmuje kraje, w których znajdują się siedziby członków Grupy john Deere, w tym w Indiach oraz Stanach Zjednoczonych.

Niektóre kraje spoza EOG zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych według standardów EOG (lista tych państw jest dostępna pod adresem. W przypadku przekazywania danych z EOG do krajów, które nie zostały uznane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych przez Komisję Europejską, podejmiemy odpowiednie środki, takie jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych bądź inne stosowne mechanizmy przekazywania danych, a w wyjątkowych okolicznościach wykorzystamy odstępstwo dopuszczone ustawowo. Przekazywanie danych na rzecz stron trzecich znajdujących się w takich krajach będzie się odbywać w oparciu o odpowiedni mechanizm przekazywania danych, taki jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych, certyfikacje, zatwierdzone kodeksy postępowania lub inny stosowny mechanizm, a w wyjątkowych okolicznościach wykorzystamy odstępstwo dopuszczone ustawowo. Aby uzyskać kopię opisu procedury, należy się skontaktować z naszym IOD z użyciem danych kontaktowych podanych w punkcie 15 niniejszego Oświadczenia.

10. Zatrzymywanie danych

Dane są przechowywane przez okres, który uważamy za niezbędny w kontekście realizacji celów omówionych w niniejszym Oświadczeniu lub wymogów stosownych przepisów prawa. Poniżej przedstawiono kryteria, według których ustalana jest długość okresu zatrzymywania danych:

 • łączy nas bieżąca relacja z osobą, której dane dotyczą;
 • dane osobowe są niezbędne do celów wymienionych w punkcie 3 lub
 • ciąży na nas wymóg przechowywania danych osobowych na mocy stosownych przepisów prawa i regulacji.

Ponadto w określonych przypadkach możemy przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres czasu, np. w przypadku procesu sądowego bądź otrzymania wezwania do sądu, nakazu rewizji lub sądowego albo innego postępowania prawnego, które nakłada na nas wymóg zachowania danych osobowych. Odbywa się to zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania dokumentacji oraz stosownymi przepisami prawnymi. Firma John Deere będzie usuwać i/lub anonimizować dane osobowe, które nie są już potrzebne, zgodnie z naszym harmonogramem przechowywania dokumentacji oraz stosownymi wymogami prawnymi. Aby uzyskać więcej informacji, należy się z nami skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

11. Oświadczenia o ochronie danych osobowych stosowane przez strony trzecie

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie przetwarzania danych przez firmę John Deere oraz członków Grupy John Deere. Istnieją inne serwisy, które są dostępne z poziomu tej strony internetowej bądź których elementy lub funkcje zostały zamieszczone w usługach online. Są one objęte innymi zasadami i praktykami związanymi z ochroną danych osobowych. Nasi niezależni dealerzy, dostawcy i partnerzy biznesowi również stosują własne zasady i praktyki związane z ochroną danych osobowych. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych stosowanymi przez strony trzecie przed ujawnieniem im informacji lub skorzystaniem z ich ofert lub promocji.

12. Fora, recenzje produktów i inne obszary dostępne publicznie

Nasza strona zawiera forum i inne obszary umożliwiające publikowanie recenzji produktów, nawiązywanie kontaktu z innymi osobami oraz przesyłanie treści o charakterze medialnym. Przed udostępnieniem treści w takich obszarach należy dokładnie zapoznać się ze stosownymi warunkami użytkowania. Wszystkie zamieszczone informacje będą widoczne dla dowolnej osoby z dostępem do internetu, a wszelkie załączone dane osobowe mogą zostać przeczytane, zebrane i wykorzystane przez innych. Przykładowo umieszczenie adresu e-mail w recenzji produktu może skutkować otrzymywaniem niechcianych wiadomości od stron trzecich. Należy więc zachować ostrożność podczas zamieszczania jakichkolwiek danych osobowych.

13. Kandydaci do pracy

W przypadku ubiegania się o pracę w firmie John Deere dane osobowe wysyłane wraz z podaniem o pracę będą zasadniczo wykorzystywane w procesie rekrutacyjnym lub do innych wewnętrznych celów związanych z zarządzeniem zasobami ludzkimi. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Globalnym oświadczeniu o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym dostępnym z poziomu menu „Informacje dotyczące określonych krajów i produktów”.

14. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych

Od czasu do czasu możemy aktualizować treść niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, aby odzwierciedlało nowe lub zmienione praktyki związane z ochroną danych. W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu opublikujemy stosowne powiadomienie w naszej witrynie internetowej.

15. Kontakt z firmą John Deere; administratorzy danych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących naszych praktyk związanych z ochroną danych osobowych lub niniejszego Oświadczenia należy się skontaktować z naszą firmą. W tym celu można wysłać wiadomość e-mail na adres

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com lub list na adres:

John Deere GmbH & Co. KG
Data Protection Officer
John-Deere-Str. 70
68163 Mannheim
Germany

Poniżej przedstawiono administratorów danych:

 

John Deere GmbH & Co. KG John-Deere-Str. 70, Mannheim, 68163 Germany
 • Europejska siedziba główna
 • Produkty i usługi oddziału Agriculture and Turf
 • Sprzedaż i marketing w regionie EMEA
 • Usługi online; usługi i subskrypcje związane z danymi
John Deere Forestry Oy Lokomonkatu 21, Tampere, 33900 Finland
 • Produkty i usługi oddziału Forestry
 • Sprzedaż i marketing
John Deere Bank S.A., w tym oddziały i przedstawicielstwa w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg Produkty i usługi oddziału Financial
John Deere Acceptances S.R.L. Via Guiseppe di Vittorio 1, Vignate (Milano), 20060 Italy Produkty i usługi oddziału Financial
John Deere Solutions Réseau S.A.S. 23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, France Usługi finansowe
John Deere Forestry, Ltd. (Wielka Brytania) Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria, CA6 4NW United Kingdom Sprzedaż i marketing
John Deere Ltd. (Wielka Brytania) Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT United Kingdom Sprzedaż i marketing
John Deere Iberica, S.A. (Hiszpania) Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid) Sprzedaż i marketing
John Deere Polska sp. z o.o. (Polska) ul. Poznańska 1b, 62-080 Tarnowo Podgórne Sprzedaż i marketing
John Deere Forestry AS (Norwegia) Industriveien 27, N-2212 Kongsvinger, Norway Sprzedaż i marketing
John Deere Nederland B.V. (Holandia) Expeditiestraat 12, 5961PX, Horst, Netherlands Sprzedaż i marketing
John Deere Italiana S.R.L. (Włochy) Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milano) Sprzedaż i marketing
John Deere Forestry Ltd. (Irlandia) Ballyknocken, Glenealy Co. Wicklow Sprzedaż i marketing
John Deere France S.A.S. (Francja) Rue du Paradis, Ormes F – 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Sprzedaż i marketing

Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy Deere

Wiążące Reguły Korporacyjne Grupy Deere

Formularz wykonania praw przysługujących podmiotowi danych

Formularz wykonania praw przysługujących podmiotowi danych

Formularz skargi dotyczącej danych osobowych

Informacje kontaktowe

Informacje kontaktowe

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA
PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica
Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
Industrias John Deere Argentina SA,
E-Marketing Department,
John Orsetti 481, (S2152CFA)
Grenadier Baigorria,
Province of Santa Fe – Argentina

EUROPE:

John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
Datenschutzbeauftragter
John-Deere-Straße 70
68163 Mannheim, Germany

Telephone: +49 621 829 - 01
Fax: +49 621 829-45-8300


E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

John Deere Bank S.A.,
43, avenue John F. Kennedy L-1855
Luxembourg

Telephone: + 352 2629901
Fax: +352 262990-200 

Email: JDFComplianceEU@JohnDeere.com 

AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

MIDDLE EAST – Near & Middle East:
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, Germany
Telephone: (0621) 829 - 01
Fax: (0621) 829-45-8300

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com 

Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com 

AUSTRALIA & NEW ZEALAND:

Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email: 23JDFinancial@JohnDeere.com  

John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: May 25, 2018