Podmiotowość prawna

John Deere Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Podgórnym („Spółka”) jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129369, z kapitałem zakładowym w wysokości 6 500 500,00 PLN. Adres Spółki to: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 1b.

Określenie Administratora Strony

1. Administratorem niniejszej strony internetowej („Strona”) oraz administratorem danych osobowych zbieranych za jej pomocą („Administrator”) jest Spółka określona pod nagłówkiem „Podmiotowość Prawna”.

Prawa autorskie

2. Wszystkie prawa autorskie, prawa do baz danych, prawa projektowe oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z jakimkolwiek układem i wyborem tekstów oraz grafiki, a także ze wszystkimi oznaczeniami/formatem/skryptem, zbiorem oprogramowania, źródłami podstawowymi (językiem i skryptem oznaczania hipertekstu) oraz wszelkie inne materiały na niniejszej stronie internetowej należą tylko i wyłącznie do Deere & Company.

3. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie, elektronicznej bądź w pozostałych formach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Deere & Company, w sposób inny niż czasowo celem korzystania z naszej strony internetowej lub celem utrzymania danych dla Waszego osobistego, niekomercyjnego użytku. Dealerzy Deere & Company są upoważnieni do elektronicznego kopiowania materiałów opublikowanych na niniejszej stronie i sporządzania wydruków dla korzyści i użytku ich klientów oraz klientów potencjalnych, POD WARUNKIEM, że wszystkie takie wydruki zawierają informację o prawach autorskich: Copyright © Deere & Company.

Ograniczenie odpowiedzialności

Dostęp do oraz użytkowanie niniejszej strony internetowej opublikowanej przez John Deere Polska Sp. z o.o. podlegają następującym warunkom:

4. Użytkowanie i dostęp do niniejszej strony internetowej oznacza Waszą zgodę na określone warunki. John Deere Polska Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia takich warunków w każdym czasie. Uchylamy i wykluczamy obowiązek zachowania wobec Was jakiejkolwiek staranności wynikającej z przepisów prawnych w związku z informacjami na niniejszej stronie internetowej. Wasze zaufanie wobec tej strony internetowej i jej użytkowanie odbywa się na Waszą własną odpowiedzialność. Żaden materiał na niniejszej stronie internetowej nie stanowi oferty złożonej celem zawarcia umowy.

5. Niniejsza strona internetowa oraz informacje, wizerunki i obrazy dotyczące John Deere Polska Sp. z o.o. i/lub Deere & Company, ich wyrobów bądź usług są przedstawione w stanie „JAKI JEST” oraz na podstawie DOSTĘPNOŚCI, bez jakichkolwiek oświaczeń lub gwarancji tak wyraźnych, jak i dorozumiałych, w szczególności bez dorozumiałych gwarancji lub rękojmii jakości, albo zapewnienia o przydatności. John Deere Polska Sp.z o.o. zaleca sprawdzić u lokalnego dealera John Deere dostępność wszelkich produktów i usług, które są przedstawione lub do których nawiązuje się na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zasady i warunki gwarancyjne, które mogą wynikać z przepisów prawnych w związku z treścią niniejszej strony internetowej nie mają zastosowania.

6. John Deere Polska Sp. z o.o. nie udzielają Wam żadnej gwarancji odnośnie ścisłości jakiejkolwiek informacji podanej na niniejszej stronie internetowej (innej niż fałszywa i błędna interpretacja). Nie możecie polegać na żadnym oświadczeniu lub prezentacji na niniejszej stronie internetowej. Sami odpowiadacie za regularne przeglądanie informacji na niniejszej stronie internetowej i uzyskiwanie wiadomości o wszelkich poczynionych zmianach. Jeśli po dokonaniu takich zmianach powtórnie korzystacie z niniejszej strony internetowej, będzie to oznaczało, że zaakceptowaliście niniejsze warunki zmodyfikowane przez zmiany.

7. John Deere Polska Sp. z o.o. wykluczają wszelką (swoją) odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, w szczególności za szkody bezpośrednie i pośrednie lub wszelkie inne szkody, tak wynikające z Waszego użytkowania niniejszej strony internetowej, jak i z nim związane, zarówno umowną, jak też wynikającą z czynów niedozwolonych.

8. Niniejsza strona internetowa zawiera bezpośrednie połączenia ze stronami administrowanymi przez osoby trzecie. Jeśli uaktywnicie te bezpośrednie łącza, opuścicie stronę John Deere Polska Sp. z o.o., a John Deere Polska Sp. z o.o. nie będą tego kontrolować i nie poniosą żadnej odpowiedzialności za materiały na jakiejkolwiek stronie, która nie jest stroną internetową John Deere Polska Sp. z o.o. Zielono-żółty układ kolorów John Deere, symbol skaczącego jelenia oraz John Deere są zastrzeżonymi znakami towarowymi Deere & Company.

Możemy również współpracować ze stronami trzecimi, które będą wchodzić w interakcje z użytkownikiem zgodnie z ich warunkami świadczenia usług. Jedną z takich stron trzecich jest YouTube. Korzystając ze stron lub usług YouTube, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie Warunków korzystania z usług YouTube znajdujących się tutaj.

9. Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i zostały skonstruowane zgodnie z nim. Wszelkie spory z nich wynikające będą podlegały nie wyłącznej właściwości sądów polskich.

Last Updated: August 9, 2017