Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1.    „Zleceniodawca”– działalność gospodarcza John Deere Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 1b, 62-080, pod numerem NIP 7772419808.

2.    „Organizator” - „dotPR Skowronek, Łaźniewski” sp.j. z siedzibą w Poznaniu (60-406), przy ul. Dąbrowskiego 308, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421719, zwana dalej „Koordynatorem”.

3.    „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Konkurs z okazji dnia rolnika na FB” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

4.    „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Konkurs z okazji dnia rolnika na FB” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

5.    „Facebook”– serwis internetowy pod domeną www.facebook.com, w którym to serwisie, realizowany jest Konkurs.

6.    „Fanpage”– profil o nazwie „JohnDeerePolska” w serwisie Facebook dostępny pod adresem https://www.facebook.com/JohnDeerePolska/

7.    „Fan”– użytkownik serwisu Facebook, który przez kliknięcie w przycisk „lubię to” na Fanpage’u „JohnDeerePolska” uzyskał status Fana „JohnDeerePolska” w serwisie Facebook.

8.    „Uczestnik”– użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

9.    „Użytkownik Serwisu” – Użytkownik posiadający zarejestrowane konto na portalu Facebook.

10. „Komisja konkursowa” – zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie.

11. „Post konkursowy": wpis informujący o konkursie na profilu Facebook John Deere Polska.

12. - komentarz graficzny i tekstowy, zamieszczony pod postem konkursowym, w serwisie Facebook na fanpage’u „JohnDeerePolska”.

 

§1

Postanowienia ogólne

1.    Konkurs zostanie zrealizowany na stronach Serwisu (www.facebook.com) z wykorzystaniem natywnych rozwiązań Serwisów: możliwości dodawania przez Użytkownika komentarzy pod treściami zamieszczonymi na Fanpage’u i/lub Profilu.

2.    Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie poprzez umieszczenie komentarza wraz ze zdjęciem pod postem opisującym zasady konkursu.

3.    Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

4.    Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.

5.    Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na Stronie.

 

§2

Termin i uczestnictwo w Konkursie

1.    Konkurs trwa od 15.05.2021r., do godziny 23:59 w dniu 26.05.2021r.

2.    Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3.    W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

       3.1.       Posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski.

       3.2.       Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

       3.3.       Posiada dostęp do Internetu, w tym do serwisu Facebook.com

       3.4.       Zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

4.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5.    Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook, oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

6.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją jego zasady, np. poprzez zakładanie fikcyjnych profili.

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia bez podania przyczyny. 

 

§3

Dane osobowe 

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem, jest Organizator – dotPR Skowronek, Łaźniewski” sp.j. z siedzibą w Poznaniu (60-406), przy ul. Dąbrowskiego 308, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00004217192. 

2.    Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych, z którą można się kontaktować poprzez email: gtpr@dotrelations.pl

3.    W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

• Imię, nazwisko,

• Numer telefonu,

• Adres e-mail,

• Adres zamieszkania

4.    Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

5.    Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.    Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych jako Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko), w Serwisie (http://www.facebook.com) zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez konto Facebook.

7.    Uczestnik nie powinien przekazywać Organizatorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Organizatora.

8.    Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

       a) wzięcia przez Uczestnika udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

       b) komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość oraz numer telefonu i adres e-mail, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

       c) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

       d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

       e) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

9.    Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania nagrody. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji.

10. Uczestnikom, przysługuje prawo:

       a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

       b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

       c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

       d) prawo do przenoszenia danych;

       e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

       f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych.

11. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:

       a) dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 60 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzcy Konkursu oraz do chwili wydana danej Nagrody lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

       b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

       c) dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat od wydania Nagrody,

       d) potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.

12. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

14. Dane mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, to jest: podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, agencjom reklamowym, dostawcom serwera partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

15. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

16. W celu otrzymywania od Administratora lub podmiotu, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

17. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, a także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych w RODO.

18. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

19. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Uczestnika narusza przepisy RODO.

21. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych: iod@uodo.gov.pl

 

§4

Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu umieścić komentarz wraz ze zdjęciem, które pokazywać będzie wspólnie spędzany czas w czasie prac rolniczych ze swoim dzieckiem, z komentarzem opisującym jak ta aktywność wpływa na relacje między dzieckiem a rodzicem. Komentarz należy dodać pod postem informującym o konkursie, który umieszczony jest na Fanpage Facebook’owym. 

2. Laureata nagrody wskazuje Komisja Konkursowa na podstawie kreatywności odpowiedzi.

3. Zadania konkursowe wykonane po czasie trwania Konkursu nie są brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.

4. Ogłoszenie listy nagrodzonych odbędzie się najpóźniej 1 czerwca 2021  poprzez zamieszczenie laureata w komentarzu pod postem konkursowym na Stronie Organizatora w serwisie Facebook oraz przesłanie im wiadomości e-mail.

 

§5

Nagrody i tryb ich przekazania

1.    W Konkursie wyłoniony zostanie 1 zwycięzca, który otrzyma ciągnik Rolly Junior John Deere.

2.    Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

3.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

4.    Wlaścicielem nagród jest DOTPR SKOWRONEK ŁAŹNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA, ul. Dąbrowskiego 308, 60-406 Poznań.

5.    Wysyłka pocztowa/kurierska nagród odbędzie się w terminie do 7 dni od daty otrzymania wiadomości prywatnej oraz zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby przyznania nagrody. 

 

§6

Wydanie nagrody

1.     Powiadomienie o przyznaniu nagrody zostanie opublikowane w postaci komentarza pod postem konkursowym na stronie Organizatora w serwisie Facebook oraz przesłane wiadomością e-mail.

2.     Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 2 dni od daty opublikowania listy nagrodzonych przesłać wiadomość prywatną na adres john.deere@dotrelations.pl zawierającą dane w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu.

3.     Po otrzymaniu odpowiedzi zwrotnej od Organizatora, uczestnik ma 1 dzień na zaakceptowanie obligatoryjnych zgód w celu przekazania nagrody.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.

5.     Nagroda zostanie wysłana laureatowi drogą mailową na wskazany przez Uczestnika Konkursu adres.

 

§7

Reklamacje

1.    Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie email na adres: reklamacje@dotrelations.pl w terminie 7 dni od dnia opublikowania listy nagrodzonych.

2.    Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3.    Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§8

Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2.    Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane w Serwisie pod warunkiem, że dokonane zmiany nie mogą wpłynąć naprawa Uczestników konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.