• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / / Bezpieczne miejsce pracy

Bezpieczne miejsce pracy

Firma John Deere dba o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ogromne zaangażowanie skutkuje regularnymi nagrodami i wyróżnieniami dla firmy, która jest liderem w tej sferze aktywności. Ale nie ograniczamy się wyłącznie do miejsca pracy. Bardzo ważne jest dla nas zdrowie i dobre samopoczucie każdego członka personelu… zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią. Od ogólnego stanu zdrowia pracownika zależy jego wydajność, jak również wydajność jego współpracowników. Dlatego firma John Deere dba o badania lekarskie, kondycję fizyczną oraz zdrowie i bezpieczeństwo każdego swojego pracownika.

Bezpieczne środowisko pracy

Za bezpieczeństwo odpowiadają wszyscy. To część obowiązków każdego pracownika firmy. Firmę John Deere wyróżnia nieustanna dbałość pracowników o obniżanie poziomu ryzyka. Drogą do tego celu jest wykrywanie potencjalnych zagrożeń, zanim jeszcze komuś stanie się krzywda.

Kluczową rolę w sukcesach firmy John Deere odgrywają zespoły zajmujące się ciągłym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa — Continuous Safety Improvement Teams. W samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 250 takich zespołów, a na całym świecie — przeszło 1000. W każdym zakładzie produkcyjnym firmy John Deere członkowie zespołów — pracownicy fizyczni, kadra zarządzająca, specjaliści i inżynierowie — pracują wspólnie nad określeniem kwartalnych celów, ocenami zarządzania ryzykiem, tworzeniem rekomendacji i wprowadzaniem zaaprobowanych zmian. Co roku wprowadzane są setki projektów związanych z bezpieczeństwem, a informacje o efektach ich wprowadzenia docierają do wszystkich zainteresowanych osób w całej firmie.

W każdej fabryce John Deere wyznaczane są cele z dziedziny bezpieczeństwa. Jest to wymóg zarządu. Ale wyznaczenie celów to nie wszystko. Każdy pracownik musi angażować się w dążenie do ich osiągnięcia. A co miesiąc sporządzane są raporty zawierające wskaźniki bezpieczeństwa.

Rezultaty? Zmiany w konstrukcji podłóg, bardziej ergonomiczne stanowiska pracy, a nawet poprawa systemu szkoleń i komunikacji w dziedzinie bezpieczeństwa zmniejszyły częstotliwość występowania wypadków, a zdarzające się są mniej poważne. Zakłady firmy John Deere należą do najbezpieczniejszych na całym świecie. W całym 2010 roku na 116 zakładów firmy John Deere w 69 nie doszło do ani jednego wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy. A w 34 spośród wymienionych zakładów przekroczono poziom 1 000 000 godzin bez wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy. Jest to dowód na prawdziwe zaangażowanie pracowników firmy John Deere w utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Zdrowie i dobre samopoczucie

Programy ochrony zdrowia i dbałości o dobre samopoczucie są realizowane w firmie John Deere standardowo, każdego dnia pracy. Dzięki właściwej ocenie ryzyka i szkoleniom pracownicy mogą z większą łatwością kontrolować stan swojego zdrowia i dbać o nie oraz o swój rozwój zawodowy.

W wielu placówkach firmy John Deere specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oceniają potencjalne zagrożenia związane z narażeniem pracowników na działanie materiałów niebezpiecznych, pomagają pracownikom w razie wypadków i chorób oraz dbają o zachowanie tajemnicy lekarskiej.

W firmie John Deere powstały również procedury działania w przypadku nietypowych zagrożeń zdrowia, takich jak np. epidemie. Zakłady produkcyjne i inne ośrodki firmy John Deere dysponują również planami reagowania.

Wszystko to przebiega na poziomie globalnym. Stworzyliśmy programy ochrony zdrowia dostosowane do różnorodnych i zmieniających się problemów, typowych dla poszczególnych krajów i kultur.

Jak dokonujemy oceny

Zakłady firmy John Deere wiodą prym w dziedzinie bezpieczeństwa wśród producentów maszyn i urządzeń. Co ciekawe, nasze wskaźniki wypadkowości są niższe niż często spotykana średnia w sektorach nieprodukcyjnych.

Nagrody

Zakłady produkcyjne John Deere regularnie otrzymują nagrody za wysoki poziom bezpieczeństwa i są wyróżniane na różne inne sposoby.

Na przykład w 2010 roku placówki firmy John Deere w Stanach Zjednoczonych otrzymały 43 nagrody Occupational Excellence Achievement Awards od U.S. National Safety Council.

Nagrody Occupational Excellence Achievement Award są przyznawane tym placówkom, w których liczba wypadków i zachorowań jest o ponad połowę niższa od średniej dla jednostek organizacyjnych o tym samym kodzie w klasyfikacji Standard Industrial Classification (podobnych branżach przemysłowych) i w których w ciągu całego roku nie doszło do wypadku śmiertelnego. Wskaźniki zostały ustalone przez amerykańską agencję Bureau of Labor Statistics w oparciu o wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa z 2009 roku.

National Safety Council to organizacja pożytku publicznego. Firma John Deere jest członkiem NSC od ponad 80 lat i od początku programu wyróżniania bezpiecznych miejsc pracy przez National Safety Council otrzymała już ponad 1100 nagród.