• (Inne kraje)
  • |
  • Znajdź dealera
/ / / / Działania

Działania

Ochrona środowiska naturalnego to żadna nowość dla firmy John Deere. Wiemy, ��e odpowiedzialne zarządzanie zasobami to jeden z najważniejszych obowiązków naszej firmy, pracowników i klientów, a także całego świata. Nasze procesy operacyjne są odzwierciedleniem ogromnego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego. Nieustannie poszukujemy coraz to nowych rozwiązań oszczędzających energię, chroniących powietrze i wodę oraz eliminujących powstawanie odpadów albo minimalizujących ich ilość. Inwestując w nowe produkty, rozwiązania czy technologie, zawsze preferujemy te, które najmniej obciążają środowisko naturalne.

Priorytety

Energia i gazy cieplarniane


Cele: uzyskać większą sprawność energetyczną i zredukować emisję gazów cieplarnianych. Już w 1972 roku firma John Deere zainicjowała własny program podnoszenia sprawności energetycznej. W 2003 roku wprowadziliśmy ogólnoświatowy program kontroli emisji gazów cieplarnianych.

 

Rezultaty: Pomiędzy rokiem 1972 a 2006 dzięki naszym programom obniżania zużycia energii całkowita emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na tonę gotowych produktów spadła o 63%. Aby dokładniejszej kontrolować emisję gazów cieplarnianych, będącą efektem ubocznym naszej działalności, a także w celu skorzystania z możliwości obniżenia kosztów, firma John Deere przyłączyła się w 2007 roku do programu Climate Leaders Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.

 

Naszym celem stało się obniżenie o 25% łącznej emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na każdego dolara przychodu. Cel zamierzamy osiągnąć do 2014 roku.

 

Woda


W regionach, w których występują niedobory wody, zakłady produkcyjne mają za zadanie obniżyć zużycie tego cennego zasobu. W każdym zakładzie produkcyjnym zużyta woda jest gromadzona i monitorowana. Ponadto obecnie opracowujemy normy i wytyczne, dzięki którym już na etapie projektowania nowych zakładów produkcyjnych będą uwzględniane technologie obniżające zużycie wody.

 

Projektowanie budynków

 

Program Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) to uznany na całym świecie program certyfikacji budynków przyjaznych dla środowiska naturalnego. Przy budowie nowych zakładów firma John Deere opiera się właśnie na kryteriach programu LEED. Wiele naszych budynków biurowych zostało już wyróżnionych certyfikatami LEED.

 

Dealerzy firmy John Deere również angażują się w zrównoważony rozwój swoich obiektów. Przykładem może być przebudowana ostatnio siedziba dealera w Greensburg w stanie Kansas. Wykorzystanie energii wiatrowej do zaspokojenia części potrzeb energetycznych budynku pozwoliło na uzyskanie złotego certyfikatu LEED. Firma John Deere oferuje również dealerom pomoc w projektowaniu nowo powstających lub przebudowywanych budynków, aby przyczynić się w ten sposób do efektywnego wykorzystania energii i wody.

Zakłady

Jesteśmy zaangażowani w strategie zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. Dlatego wspieramy programy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, kładziemy ogromny nacisk na zachowanie zgodności z wszelkimi obowiązującymi przepisami w każdym zakątku świata, w którym jesteśmy obecni, uwzględniamy wpływ na środowisko naturalne w naszych planach biznesowych i propagujemy strategię eliminowania odpadów.

System zarządzania środowiskiem (Environmental Management System, EMS): Nasza polityka środowiskowa jest integralnym elementem działań firmy na całym świecie, wdrażanym poprzez system zarządzania środowiskiem firmy John Deere. Na system ten składa się zestaw udokumentowanych procesów obejmujących kontrolę i ciągłe udoskonalanie działań na rzecz ochrony środowiska, zgodnie z normą ISO14001. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy John Deere na całym świecie muszą postępować zgodnie z wymogami tej normy.

Pewność: Co roku każda osoba zarządzająca zakładem lub działem dystrybucji części firmy John Deere musi dostarczyć formalną dokumentację działań podjętych na rzecz odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracowników i środowiska naturalnego. We wszystkich zakładach produkcyjnych przeprowadzane są również audyty zewnętrzne, a w innych jednostkach organizacyjnych audyty wewnętrzne. Ma to na celu weryfikację zgodności z zasadami systemu zarządzania środowiskiem firmy John Deere oraz z przepisami obowiązującymi na danym obszarze.

Wszystkie procesy nabycia i wynajmu nieruchomości są poprzedzone procesem identyfikacji i oceny zagrożeń oraz zobowiązań związanych z ochroną środowiska. Sformalizowany proces integracji pozwala szybko wdrożyć system zarządzania środowiskiem firmy John Deere w nowo nabytych firmach.

Na całym świecie specjaliści do spraw ochrony środowiska naturalnego przechodzą wymagające szkolenia pomagające im zrozumieć złożone wymogi prawne i wewnętrzne wymogi firmy oraz kluczowe procesy i procedury.

O nadzór dbają nasi liderzy. Komitet ładu korporacyjnego przy zarządzie firmy otrzymuje regularne aktualizacje strategii oraz przeprowadza spotkania poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto Rada ds. globalnego zarządzania (Global Leadership Council), w skład której wchodzi dyrektor generalny i specjalnie przeszkoleni pracownicy, otrzymuje aktualizacje strategii co najmniej raz w roku lub częściej, jeżeli wystąpi z takim żądaniem. Rada zarządu ds. ochrony środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju produktów (Executive Environment & Product Sustainability Council), w skład której wchodzą wiceprezesi do spraw operacyjnych, gwarantuje wsparcie i doradztwo. Członkowie tej rady zapewniają odpowiednich specjalistów i zasoby finansowe, co umożliwia wprowadzanie zmian operacyjnych niezbędnych do wdrożenia strategii ochrony środowiska naturalnego i osiągnięcia założonych celów.

Dostawcy

Firma John Deere nieustannie podnosi poziom ochrony środowiska. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców. Dlatego, aby zminimalizować wpływ na środowisko, w pierwszej kolejności rozważamy oferty dostawców zaangażowanych w efektywne gospodarowanie zasobami. Sprawdzamy politykę środowiskową dostawcy oraz wykorzystujemy normy, systemy i programy pozwalające sprawdzić, czy dostawca działa zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W tym celu przeprowadzamy audyty u dostawców o podwyższonym stopniu ryzyka, realizujemy politykę ograniczeń stosowania materiałów niebezpiecznych, badamy nabyte produkty pod kątem zgodności z przepisami i wymagamy przestrzegania Kodeksu postępowania dostawcy.

 

Jednym z najlepszych sposobów wdrażania tych wszystkich wymogów jest recykling. W naszych zakładach produkcyjnych ogromny nacisk kładziemy na efektywny recykling pozwalający zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska. I oczekujemy tego od naszych dostawców. Dostarczanie nam produktów w opakowaniach lub na paletach, których nie można poddać recyklingowi, jest niezgodne z naszymi celami. Na szczęście jest to ważne dla nas wszystkich.

Osiągnięcia

Perforowana metalowa osłona wokół budynku oddziału firmy John Deere w Hiszpanii Zakłady John Deere Iberica, zbudowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

Perforowana metalowa osłona wokół budynku oddziału firmy John Deere w Hiszpanii ocienia budynek, a zarazem umożliwia swobodny przepływ powietrza.

Zakłady John Deere w Pune w IndiachWykorzystanie energii słonecznej do redukcji emisji gazów cieplarnianych

Zakłady John Deere w Pune, w Indiach, zostały w 2009 roku wyposażone w system podgrzewania wody wykorzystujący energię słoneczną i nadal poszukują nowych sposobów ograniczenia poboru energii.

John Deere Turf CareZaangażowanie w politykę recyklingu

W ubiegłym roku Turf Care, producent maszyn do konserwacji terenów zielonych, zredukował ilość odpadów trafiających na wysypiska o ponad 80% – z 20,9 kg odpadów w przeliczeniu na tonę gotowych produktów do zaledwie 3,6 kg.

John Deere Zweibruecken Works Zamykanie pętli recyklingu

Nowa podłoga w zakładach John Deere Zweibruecken Works została wykonana z osłon przewodów, odzyskanych w drodze recyklingu.

Wyniki

Jak nam idzie? Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i postęp na drodze do realizacji naszych celów, używając wymiernego wskaźnika: danych liczbowych. Dowiedz się więcej.


Odpady niebezpieczne Całkowita ilość odpadów
Emisja gazów cieplarnianych — wartości względne Emisja gazów cieplarnianych — wartości bezwzględne